Tallinna Kristiine Lasteaia kodukord

Lapse lasteaeda toomine ja lasteaiast viimine.

 Valverühmad avatud 07.00-19.00  Mürakarud ja Pokud

  Tavarühmad avatud 07.30-18.00

 

 

Kinnitatud

Kristiine Lasteaia hoolekogu poolt

10.06.2015

 

Tallinna Kristiine Lasteaia kodukord

 1. Üldsätted

  1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

  2. Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

  3. Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

  4. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

  1. Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

  2. Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

  3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat.

  4. Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

  5. Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda

  6. Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu,jälgides, et uks oleks enda järel korralikult suletud.

  7. Lapse kontaktandmete muutmisel teavitab lapsevanem koheselt lasteaia direktorit ja rühmaõpetajat.

  8. Lasteaias kohaldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul, kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.
 1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

  1. Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  2. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

  3. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

  4. Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

  5. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

  6. Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

  7. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

  8. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

  9. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

  10. Lapsel on kapis võimlemisriided ja vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

  11. Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

  12. Kui korduvalt eiratakse õpetaja tähelepanekuid lapse tervisliku seisundi kohta teavitaks vajadusel lastekaitset.

  13. Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused lasteasutuse õues

 1. Turvalisuse tagamine

  1. Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendid vastavalt lapse eale, kasvule ja ohutusnõuetele, mis tagavad nende ohutu kasutuse.

  3. Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

  4. Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

  5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

  6. Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

  7. Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

  8. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval, jalgrattaid hoitakse rattahoidlas lapsevanema vastutusel.

  9. Liiklusrajal liigeldes tagavad õpetajad ja lapsevanemad turvalisuse teistele liiklejatele. Lapsed on kohustatud jalgrattaga (k.a. tõukerattaga) sõites kandma turvavarustust.

  10. Lasteaia territooriumil ja värava piirkonnas on lemmikloomadega viibimine keelatud.

  11. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

  12. Huviringis osalemise eest vastutab lapse eest ringijuht, kes korraldab lapse huviringi jõudmise ning hiljem rühma naasmise, tagades kõikide laste järelevalve ja ohutuse.

  13. Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

  14. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonnapoolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

  15. Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal. 

 

 

 

Lehekülge haldab

Kaie Hein

direktor

Kaie.Hein@kristiinealg.edu.ee

Viimati muudetud: 06.11.2017