Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus  

Isikuandmete kaitse seadus  

Eesti Vabariigi haridusseadus  

Koolieelse lasteasutuse seadus  

Töölepinguseadus  

Isikuandmete töötlemise eesmärk  

    Laste kooliks ettevalmistamine  

    Kvalifitseeritud alushariduse tagamine  

    Laste kõneuuringud  

    Personali värbamine  

Isikuandmete koosseis  

    Andmed laste kohta - lapse eesnimi, perekonnanimi, isikukood,    kodune aadress, tervisetõend  

    Andmed lapsevanemate kohta - lapsevanema eesnimi,    perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed  

    Andmed töötajate kohta - töötaja eesnimi, perekonnanimi,    isikukood, tervisekontrolli tõend  

Isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse  

    Lapsed  

    Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad  

    Personal  

Isikuandmete allikad  

    Lapsevanema avaldus  

    Perearsti poolt väljastatud tervisetõend  

    Personali avaldused  

    Personali tervisekontrollitõendid  

    Tallinna Haridusameti andmekogu  

    Haridust tõendavad dokumendid  

Isikud või isikute kategooriad, kellele isikuandmete  edastamine on lubatud  

    Tallinna Haridusamet  

    Eesti Hariduse Infosüsteem – EHIS  

    Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)  

    Pedagoogid  

    Lasteaia hoolekogu  

    Nõustamiskomisjon  

    Uurimisorganid  

    Kohus

    KOV sotsiaalhoolekande- ja lastekaitseosakond

 


 

Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

 

Viimati muudetud: 02.09.2016