Kodukord

 TALLINNA  KULLERKUPU  LASTEAIA  KODUKORD

 

 1. 1.        Üldsätted

1.1.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2.Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3.Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4.Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

 1. 2.        Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1.Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.2.Vanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt määratud isikule teavitades sellest eelnevalt rühma töötajat soovitavalt kirjalikult. (õde või vend alates 3 klassist)

2.4.Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.5.Vanem teavitab rühma õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

 

 1. 3.        Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

3.4.Lasteasutuses ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

3.5.Lapse nakkushaigusesse haigestumisest teavitab vanem õpetajat esimesel võimalusel.

3.6.Lapsel on kaasas isiklikud hügieenivahendid sh kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu.

3.7.Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10.Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11.Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12.Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevused  lasteasutuse õues.

3.13.Lapsed viibivad õues iga päev. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.

3.14.Lasteaias koheldakse kõiki lapsi võrdselt, vaatamata nende toitumisharjumustele ning kedagi ei tõrjuta. Juhul kui lapsel on tervislikel põhjustel vaja erandeid kinnitatud menüüst, hoolitseb lapse toidukorra eest lapsevanem.

 

 1. 4.      Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteasutuse töötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.(Õde, vend alates 3klassist)

4.3.Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

4.4.Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.5.Vanemad, lasteasutuse töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.6.Lasteasutuse õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteasutust teenindavad transpordivahendid, kellel on vastav luba.

4.7.Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.8.Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.9.Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

4.10.Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.11.Jalgrattad ja kelgud viib lapsevanem ise kuuri või lukustab rattahoidjasse. Kuuri võtme saab lapse rühma töötaja käest.

4.12.Lasteaia õueala kasutamise reeglid (Lisa)

 

 1. 5.      Maksukviitung

5.1.Lapse asutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

5.2.Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

5.3.Juhul, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

5.4.Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

5.5.Toiduraha maksmise vabastuse saamiseks esitada direktorile avaldus õppeaasta I poolel 10. septembriks, õppeaasta II poolel 10. jaanuariks. Soodustus on peredele, kelle netosissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla 95,87€.

5.6.Vanemate poolt kaetava osa määra maksmise soodustuse saamiseks küsida direktorilt avalduse blankett, täita ning kinnitada avaldus sotsiaalhoolekande osakonna poolt ning esitada uuesti lasteaia direktorile.

5.7.Makseraskuste korral võtta ühendust lasteaia direktoriga.

 

LISA  4.12  TALLINNA  KULLERKUPU  LASTEAIA  ÕUEALA  KASUTAMISE  REEGLID

 

Meie lasteaia hooviala on väike ning aktiivses kasutuses. Seega on vajalik kinni pidada tavadest, et kõigil oleks toimuvast ühtne arusaam ning meie õueala hoitud.

Lapsed

 • Hoian loodust-ei murra niisama oksi, lilli, olen hooliv putukate suhtes.
 • Olen sõbralik.
 • Tean, kuidas õuealal mänguatraktsioone kasutan (reeglid rühmas kokku lepitud).
 • Õues olles kasutan oma häält vaikselt.
 • Jalgrattaga sõites kannan kiivrit, olen ettevaatlik.
 • Õhtuti lähen maja taha ainult koos täiskasvanuga.
 • Lasteaia õuealalt väljun koos saatjaga.
 • Lasteaia majja sisenedes ja väljudes sulgen ukse.
 • Lasteaia majja sisenedes pühin jalad porimatil.
 • Prügi ka üksikud lehed, õunasüdamed, kivid, oksad) panen prügikasti või prügikonteinerisse.
 • Õueal reeglid kehtivad kõikidele lasteaia õuealal viibivatele lastele.

Lapsevanem

 • On tutvunud lasteaia õueala reeglitega.
 • Õuealale sisenemisel ja väljumisel sulgeb värava ning paneb riivi.
 • Majja sisenedes pühib porimatil jalad.
 • Õueala territooriumile pole lubatud lemmikloomad.
 • Prügi ka üksikud lehed, õunasüdamed, kivid, oksad) paneb prügikasti või prügikonteinerisse.
 • Jalgratta paneb jalgratta hoidlasse maja taha, jalgratast lükkab lasteaia hoovialal enda kõrval, ei sõida.
 • Tagab, et laps sõidab töökorras jalgrattaga ja kannab kiivrit.
 • Teab, et laps tohib minna maja taha õhtupoolikul ainult koos täiskasvanuga.
 • Teatab rühmaõpetajale, kui lapse koju viib.
 • Vastutab lasteaia territooriumil viibides nii oma aialapse kui ka teiste endaga kaasa toodud laste eest sh jälgib atraktsioonide ohutut kasutamist  ja tagab, et nende käitumine vastaks lasteaia reeglitele.
 • Lahkub koos lapsega lastaia õuealalt hiljemalt kell 19.00.

Õpetajad, õpetajaabid, muu personal

 • Lapsed ilma täiskasvanud saatjata maja taga ei viibi.
 • Paiknevad õues oleku ajal nii, et territoorium on valve all ning laste tegevus jälgitav.
 • Õuealal kutsub vajadusel korrale mistahes rühma last.
 • Abistab last, suunab ja vajadusel mängib koos lapsega.
 • Suvisel ajal tagab lastele õues joogivõimaluse.
 • Kevadel ja sügisel liikumistegevuste ajal on spordiplatsil ainult selle rühma lapsed.
 • Vastutab, et kõik mänguvahendid on õhtul enne tuppa minekut õuealalt ära pandud.
 • Õuealal olevaid mängutarvikuid hoiab heaperemehelikult.
 • Õuealale sisenemisel ja väljumisel sulgeb värava ja paneb selle riivi.
 • Prügi (ka üksikud lehed, õunasüdamed, kivid, oksad) paneb prügikasti või prügikonteinerisse.

 


 Lehekülge haldab: direktor Klaire Jaanus, direktor@kullerkupu.edu.ee

Viimati muudetud: 27.04.2017