Tallinna Kultuuriamet

Tallinna Kultuuriameti aadress:

Vabaduse väljak 10a
10146 Tallinn

Telefon: 
645 7170

Registrikood: 75014971

KMKR number: EE100350621


Juhataja: Aini Härm

E-post: kultuur@tallinnlv.ee

www.facebook.com/Tallinna.Kultuuriamet/

Telefoniraamat 

Vastuvõtuajad

NB! Alates 1. jaanuarist 2016 kuulub muinsuskaitse- ja miljööalade osakond Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisusu.
Osakonna aadress on jätkuvalt Raekoja plats 12, 10146 Tallinn. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna kontaktid telefoniraamatus

Põhiülesanded

 • linna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja teadvustamine;
 • ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • kultuurivaldkonna arengukava koostamise korraldamine;
 • linna kultuurielu mitmekesistamiseks kultuuriprojektide algatamine ning nende korraldamine;
 • kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide, liitude ja ühingutega koostöö arendamine;
 • kultuurisündmuste ja  -asutustega seotud teabelevi korraldamine;
 • osalemine rahvusvahelistes kultuuripärandi- ja kultuuriprojektides;
 • kultuuriürituste korraldajate ja mittetulundusühingute esindajate nõustamine;
 • kultuurivaldkonna arendamiseks vajalike investeeringute kavandamine ning nende korraldamine ja koordineerimine ameti haldusalas;
 • Tallinna kunstikogu haldamine;
 • raamatusarja  „Tallinna raamat” kolleegiumi töö organisatsiooniline ja tehniline teenindamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise meedet tutvustavate teabepäevade ning mittetulundustegevuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kasutajakoolituste korraldamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste õigusküsimuste lahendamise koordineerimine;
 • ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;
 • ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;
 • linnavara säästlik ja efektiivne valitsemine;
 • Tallinna kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

Põhimäärus

 

 

Viimati muudetud: 03.08.2017