Projekt „Roheline õu“

Linn toetab korteriühistuid hoovide heakorrastamisel

Hoovide heakorrastamistööde toetuste taotluste vastuvõtt algab 16.03.20156 Lõpptähtaeg on 30.04.2016.

2. mail 2013 võttis Tallinna Linnavolikogu vastu määruse nr 26 „Projekti „Roheline õuraames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord

Projekti raames võib toetust taotleda hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
2) lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
3) muru rajamine;
4) puude raie ja hoolduslõikus;
5) eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

Toetust ei anta käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud tegevusteks vajalike tööriistade ja muu inventari, v.a eelnevas punktis 2 nimetatu ostmiseks.

Tegevused tuleb ellu viia toetuse andmise otsuse vastuvõtmise aasta 10. septembriks. Toetust on võimalik taotleda kuni 60% kavandatava tegevuse maksumusest, maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 600 eurot aastas.

Taotluse esitamiseks tuleb esitada korteriühistu juhatuse esimehe või volitatud isiku allkirjastatud vormikohase taotlus (LISA 2) ja lisada sellele järgmised dokumendid:

  1. seadusjärgse esindusõiguseta isiku volikiri;
  2. haljastusprojekt koos asendiskeemi ja seletuskirjaga; (sellel aastal võib teostatavad tööd märkida omakäeliselt asendiplaanile)
  3. fotod hoovist taotluse esitamise seisuga;
  4. eelarve (teenuste, kaupade ja teostatavate tööde nimekiri, võimalusel hinnapakkumine) (LISA 1)
  5. raieluba või hoolduslõikusluba (kui on asjakohane).(Asendiplaan puude asukohtadega)

Taotlemine

Tallinna Linnavaraameti kontaktisik Malle Oja malle.oja@tallinnlv.ee, 640 4515.

Täpsem informatsioon www.tallinn.ee/rohelisemtallinn

GALERII

Projekt „Roheline õu“ on täienduseks juba aastaid edukalt toiminud „Hoovid korda“ projektile.

 

Viimati muudetud: 16.06.2016