Arengukava

Tallinna Lasteaed Mooniõied  2014-2018 a. arengukava  (PDF, 568 KB)

Tallinna Lasteaed Mooniõied arengukava on dokument, mis määratleb:

  • lasteaia arendustegevuse valdkonnad;
  • üldeesmärgid, tegevusnäitajad;
  • tegevuskava kolmeks aastaks;
  • sätestab arengukava uuendamise korra.

Arengukava lähtub eelnevast 2010-2013 a. arengukavast, lasteaed Mooniõied põhimäärusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, Tallinna Haridusameti arengusuundadest kui ka Mustamäe Linnaosa Valitsuse arengukavast tulenevatest eesmärkidest.

Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne, arvesse võetud lasteaia hetkeseisu, ressursse ja vajadusi ning hoolekogu ja pedagoogide ettepanekuid.

Arengukava tegevuskava koostamisel on arvestatud sisehindamise tulemusena väljatoodud lastasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

Viimati muudetud: 05.07.2017