Kohatasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasu summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Alates 1.jaanuarist 2018 on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ühe lapse kohta kuus 61 eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus "Koolieelsete munitspaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" nr. 27.

Kohatasu soodustuse taotlemine on sätestatud Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr. 27 paragrahviga 4.

Lapsevanema kohustuseks on igakuiselt tasuda lapsevanemate poolt makstavad tasud.

Viimati muudetud: 08.01.2018