Visioon ja põhiväärtused

Lasteaia visioon

Lasteaed Mooniõied on lastesõbralik ja turvalise õpikeskkonnaga, ajaga kaasaskäiv ja õppiv organisatsioon.

Lasteaia missioon

Lasteaed Mooniõied loob turvalised tingimused koostöös koduga lapse igakülgseks arenguks teda toetades, aidates ja tunnustades.

Lasteaia põhiväärtused

Hoolivus 

Me hoolime igast lapsest ja töökaaslasest ning käitume kõigi suhtes hoolivalt. Meie lasteaias on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

Turvalisus ja tervis

Meie lastele on lasteaias tagatud turvaline ja kodune õhkkond, et lapsel oleks hea lasteaeda tulla, seal olla ja on tagatud eduelamused. Väärtustame tervislikke eluviise, tervislikku toitumist ja füüsilist aktiivsust.

Mängulisus

Mäng on väikese inimese töö. Lapsel on võimalus õppida ja areneda läbi mängu, oma teadmiste ja oskuste kasutamine loovas mängus.

Traditsioonid

Soovime, et meie lasteaed oleks omanäoline ning oma töö ja üritustega vajalik nii lastele kui lastevanematele. Lastevanemate kaudu kandub hinnang lasteaia kohta edasi järgmistele tulevastele lapsevanematele.

Lapsesõbralik kasvukeskkond 

Meie lasteaia õpikeskkond on lastele ja töötajale turvaline. Peame oluliseks, et seda oleks ka füüsiline, vaimne ja emotsionaalne keskkond.

Koostöö 

Hea koostöö lapsevanemaga on aluseks lapse kohanemisele lasteaias ning turvatunde tekkimisele seal viibides. Kogu lasteaia töö ja tegevus on avatud. Koostöö seob huvirühmi.

 

Koos  laulame me ikka :  „MOONIÕIS, MOONIÕIS , SUURE KIMBU SAAN –

                                             ARMASTUST JA HELLUST JA KALLI-KALLI KA".

Viimati muudetud: 03.07.2017