Õhusaasteloa menetlusse võtmise teated

Õhusaasteluba annab õiguse väljutada saasteaineid paiksest heiteallikast välisõhku ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõige 4 alusel peab linnavalitsus avaldama seitsme päeva jooksul keskkonnaloa taotluse saamisest arvates valla- või linnavalitsuse veebilehel lihtsalt juurdepääsetava teate keskkonnaloa taotluse saamise kohta, milles märgitakse vähemalt:
- millist tegevust kavandatakse;
- loa taotleja nimi;
- andmed kavandatava tegevuse asukoha kohta;
- viide veebilehele, kus keskkonnaloa taotlus on kättesaadav.

Tegevus                                  Taotleja                  Asukoht               Taotlus veebis
Metallkonstruktsioonide ja nende osade toomine ning mehaaniline metallitöötlus OÜ BLRT Masinaehitus Kopli tn 103 http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=119888&Root=119888
Maagaasil töötav katlamaja ja koostootmisjaam  AS Eesti Gaas  Purje tn 9  http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=122030&Root=122030
       
       
       
       
       
       
       
       
Viimati muudetud: 19.05.2017