AvalehtPallasti lasteaed › Vastuvõtt

Lasteaiakoha taotlemine


 

 

Lasteaiakoha taotlemiseks Tallinna    munitsipaallasteaias tuleb Tallinna elanikul    lapse sünnitunnistuse alusel täita vastuvõtu    taotlus (.pdf, täita saab tarkvaraga Adobe    Reader), kuhu on märgitud:  

  • kuni kolm lasteasutuse valikut;    
  • koha soovimise aeg.    

    Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse    direktorile koha peal (pabertaotlus) või e-postiga    (digiallkirjastatud), taotluse võib täita ka    lasteaias. Lasteaia direktor väljastab kolme tööpäeva    jooksul taotluse infosüsteemi kandmisest    väljatrüki. Lasteaedade valikuid saab muuta, kuid uue    valiku tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue    taotluse esitamist lasteaeda.  

    Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu,    sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.  

       

    Lasteaiarühmad komplekteeritakse vahemikus1. mai    kuni 15. august, kuid vabade kohtade olemasolul    võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta    kestel.  

    Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade    kohtade olemasolul lasteasutusse    lapsi väljastpoolt Tallinna linna    haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või    linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.  

       

    Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse    22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja    sealt väljaarvamise kord".  

    Kui tekib probleeme lasteaiakoha leidmisel või muid küsimusi,    pöördu Tallinna Haridusameti alushariduse spetsialistide poole.  

    Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist: Marika Kallas,    telefon 6404582  

 

 

 

Lehekülge haldab:

Natalja Broi, Tallinna Pallasti Lasteaia õppealajuhataja

Tel 6210161, e-post: pallasti@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 15.06.2015