Lapse arengu analüüsimine

LAPSE ARENGU ANALÜÜSIMISE PÕHIMÕTTTED JA KORRALDUS

  • lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist, lapsi jälgitakse igapäevatoimingutes, õpetajate poolt planeeritud tegevustes ja vabamängus
  • lapse arengu analüüsimisel ja hindamisel kasutatakse lapse arengu hindamise tabelit, mängu analüüsi, intervjuud, koolivalmiduse teste ja laste töid
  • õpetajad jälgivad lapse arengut, hindavad ning täidavad kaks korda aastas lapse arengu hindamise tabelit, üks kord aastas nädala jooksul hinnatakse laste mänguoskusi ja suhtlemist ning eneseväljendust mängus, enne õppeaasta lõppu maikuus hindab õppealajuhataja laste koolivalmidust erinevate testide abil ning viib koolieelikutega läbi intervjuud
  • eespool nimetatu alusel koostatakse igale koolieelikule koolivalmiduskaart 
  • üks kord aastas, vajadusel ka rohkem viiakse lastevanematega läbi arenguvestlused kus tutvustatakse vanemaid laste arenguga

 

Koolivalmiduskaart

  • Lasteasutuse õppekava läbinule koostavad õpetajad koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolieelikute rühma õpetajad koostavad koolivalmiduskaardi kindlaksmääratud vormi alusel hiljemalt 31. maiks.
  • Koolivalmiduskaardi allkirjastavad selle koostamisel osalenud isikud, sh õpetaja, tugispetsialist, vanem (eestkostja) ja lasteasutuse direktor või selleks volitatud isik.

Lapse kasvumapp

  • lapse arengu jälgimise kokkuvõttena koostatakse igale lapsele kasvumapp, mis näitab lapse arengut kogu lasteaias käimise perioodil
  • lapsevanemal on õigus ja võimalus tutvuda oma lapse kasvumapiga
  • kasvumapi struktuur: mina, minu areng, kunst, lapsesuu ja lapse arengu jälgimine.