Õppetöö korraldus

RÜHMADE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS

Õppeaasta

Õppe- ja kasvatustegevust korraldab lasteaed õppeaastati, mis algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil. Kolmel suvekuul: juuni, juuli, august toimub omandatud teadmiste ja oskuste kinnistamine ja enamus tegevusi viiakse läbi õues.

Päevakava

Õppe- ja  kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab laste päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, pedagoogide poolt planeeritud õppe- ja kasvatustegevused ning vaba mäng. Lapsed peavad viibima õues sõltuvalt ilmastikust 1 – 2 korda päevas, talveperioodil jälgida temperatuuri ja tuuleindeksi mõju. Laste lasteaeda toomine ja äraviimine toimub üldjuhul väljaspool une- ja söögiaega ning õppe- ja kasvatustegevusi.

Õppe-ja kasvatustegevuse korraldus rühmas

Õppeaasta õppe-ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava, arvestades rühmas olevate laste vanuselisi, individuaalseid ja arengulisi iseärasusi.

Rühma õppeaasta tegevuskava koosneb järgmistest osadest:

  • rühma lühitutvustus, personal
  • rühma õppeaasta eesmärgid
  • projektõppe põhimõtted, eesmärgid, sisu
  • päevakava
  • õppe- ja kasvatustegevuste kava
  • rühma üritused
  • erivajadustega laste arengu toetamine
  • kasvukeskkonna kujundamine (õppemängude, rollimängude valmistamine, täiendamine)
  • koostöö lastevanematega
  • ülelasteaialised üritused

Igaks nädalaks koostavad rühma õpetajad nädalakava, mis on välja pandud stendile lastevanematele tutvumiseks. Nädalaplaanis tuuakse välja nädala eesmärgid, temaatika, õppesisu ja õppetegevused. Nädala kokkuvõte koostatakse lastega vesteldes lähtudes nädala eesmärkidest tuues välja mida lapsed õppisid ja omandasid. Nädala jooksul tehtud kunstitöid eksponeeritakse vanematele jooksvalt ja maikuus antakse lapse aasta jooksul tehtud kunstitööd koju.