Pelguranna Lasteaia õppekava

Väljavõte Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast

Lasteasutuse õppekava

 (1) Lasteasutuse õppekava on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Lasteasutus koostab oma õppekava riikliku õppekava alusel.

 (2) Lasteasutuse õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteasutuse pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.

 (3) Lasteasutuse õppekava kinnitab lasteasutuse juhataja pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (4) Lasteasutuse õppekavas esitatakse:
 1) lasteasutuse liik ja eripära;
 2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
 3) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
 4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 5 )erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 6) lapsevanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
 7) õppekava uuendamise ja täiendamise kord.

 (5) Lasteasutuse pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul võib lasteasutuse õppekavasse lisada ka muid õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätteid.

Pelguranna Lasteaia õppekava leiad siit.