Sisehindamine

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24² on kehtestatud, et sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 2 punktis 2 nimetatud arengukava tegevuskava.

Lasteasutus koostab sisehindamise aruande üks kord kolme aasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutue direktor.

Pelguranna Lasteaia sisehindamise kokkuvõtte 2011-2013 leiad siit.

Viimati muudetud: 03.05.2017