Avaleht › Piletisüsteem

Mõisted


Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistranspordi teenus) on avalik veoteenus, mida teostatakse Tallinna linnas ja mille ühissõidukites kehtib ühine sõiduõigust tõendav dokument. Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukid on tähistatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga;

Ühiskaart (e-kaart) ehk elektrooniline kontaktivaba kaart on tasuline isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks, mis on e-pileti süsteemi kaudu ostetud ja varustatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga. E-pileti süsteemis võib kasutada ka e-pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile, või NFC mobiiltelefoni. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet või muu käesolevast määrusest tulenev sõiduõigust tõendav dokument;

sõidupilet on kantud andmekandjale või elektroonilisse andmekogusse. Elektroonilise sõidupileti või sõiduõiguse olemasolu tõendatakse ID-kaardi, Ühiskaardi või muu määrusest tuleneva andmekandja abil. Sõidupileti tooted on: ühe sõidu pilet, tunnipilet, päevapiletid (1, 3, 5 ja 30 päeva) ja 30 päeva ühispiletid (elektrirongides ja Harjumaa bussiliinidel);

QR-pilet on masinloetava koodiga sõidukorrapilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse. QR-pileti saab osta veebilehelt Tallinn.pilet.ee või nutiseadme rakendusega. Sõiduõiguse annab valideeritud koodiga QR-pilet. 

e-pileti süsteemi kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud või isikustamata sõidupilet, mille tõendamine toimub Ühiskaardi abil. Isikustatud e-pileti süsteemi kaudu ostetud sõidupilet kehtib vaid sõidu valideerimisel ning ainult koos isikut tõendava dokumendiga;

isikustamine on Ühiskaardi personaalseks muutmine ehk oma isikuga sidumine. Isikustamine annab võimaluse kasutada isikule määratud sõidusoodustusi. Kui sõidusoodustused puuduvad, siis tagab isikustamine Ühiskaardile laetud raha säilimise, kui kaart ära kaob. Isikustada saab Ühiskaardi müügipunktides, kus on ühendus rahvastikuregistriga, ning see on Ühiskaardi omanikule tasuta.

validaator on ühissõidukis paiknev elektrooniline seade, mille juurde Ühiskaardi asetamisel toimub sõiduõiguse valideerimine. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest antakse märku seadme ekraanile ilmuva teksti ja helisignaalide abil;

valideerimine on e-pileti ostmine või sõidu registreerimine validaatori abil igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Valideerimine on kohustuslik kõigile e-sõidupileti kasutajatele ja sõidusoodustuse õigust omavatele isikutele e-pileti süsteemis;

isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;

Eesti Hariduse Infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud välismaalased. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab andmeid pensionäride kohta, kellele on määratud riiklik pension;

 tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;

õpilane on kuni 19-aastane (19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni) isik, kes õpib päevases õppevormis või muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses;

Viimati muudetud: 21.02.2017