Õppeaasta eesmärgid

 Lasteaia õppeaasta 2016/2017 aasta teema: “Hoolin ja hoian”

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aasta eesmärgid:

 

  1. Ümbritseva looduskeskkonna väärtustamine - loodushoid

  2. Eestluse hoidmine läbi iseenda

  3. Salliva ja hooliva suhtumise kujundamine laste omavahelistes suhetes, kasutades “Kiusamisest vabaks” metoodikat

  4. Muutunud õpikäsituse printsiipide rakendamine:

 

- digivahendite kasutamine õppimise rikastamisel,

 

- õpikeskkonna laiendamine (muuseumitunnid, õppekäigud jms)

 

- avastus- ja projektiõpe (eTwinning, erinevad rühmadepõhised projektid)

 

 

 

 

 Lehekülge haldab:

Lehekülge haldab Times New Roman-9.JPG