Õppetöö korraldus

Rühmade õppe- ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Pirita Kose Lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning konkreetse rühma laste vanust/vanuseid, arengut ja eripära. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid ning looduse, liiklus-  ja tervisekasvatuse teemasid, väärtuskasvatust, rahvakalendri tähtpäevi.

Õppe- ja kasvatustegevuse perioodi pikkus on 1.september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist - 31.maini. Suveperioodil toimuvad lasteaias mängunädalad, mil nädalateemast lähtuvalt planeeritakse üks tegevus päevas, korratakse õpitut läbi õuesõppe ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul.

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest arvestades konkreetse rühma laste vanust, arengut.

Rühmade nädalakavad planeeritakse ja koostatakse 2 nädalat ette ELIIS e-Lasteaedade keskkonnas. Eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt. Nädalategevused lõimitakse omavahel.

Planeeritud tegevused viiakse läbi hommikupoolsel ajal, arvestades rühma päevakava

 

 

 

Lehekülge haldab:

Lehekülge haldab:
õppealajuhataja Eve Saare 
e-post: evesaare.piritakose@gmail.com