Osalus- ja toitlustustasu

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus:

 • alates 01. jaanuar 2017 on 57,34 € kuus

Osalustasu suuruse määrab 

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja 
Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22. detsember 2015 nr 1.-2/775 (.pdf)

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.  Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu ehk vanema poolt kaetava osa määra vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. 
Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga. 

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse sotsiaalosakonda ja toetuse saamisel esitada otsus lasteaia direktorile. Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste sotsiaalhoolekande osakondadega.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.pdf

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.rtf


Toitlustustasu päevamaksumus:

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

 • Vanema poolt kaetava osa maksumuseks 57,34 € kuus
 • Alates 01.09.2017  hakkavad kehtima uued toitlustamise hinnad:

  1 päeva maksumus:

  noorem rühm  (2-5 aastased lapsed)    1,65 €

  vanem rühm    (5-7 aastased lapsed)    1,75 eurot


Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib
Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006.a määrus nr 9 - Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.
Vanema osa määraks on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus ühe lapse kohta.
Toiduraha suuruse üle otsustab iga lasteaia hoolekogu.
Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses.

 Toitlustamise soodustuse avaldus.doc 

 Soodustuste täpsem info siit.

Lasteaia arvete tasumiseks on oluline teada:

 • esitatud arved tasuge arvel näidatud kuupäevaks Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse pangaarvele;
 • kindlasti märkige arve tasumisel arvel olev viitenumber, mis on igal lapsel personaalne;
 • kõikidest makseraskustest ja maksetega hilinemistest teatage varakult direktorile;
 • omavoliliselt arvetel muudatusi teha ei ole soovitav, palume mitte teha ettemakseid;
 • arusaamatuste korral lahendatakse pretensioonid direktori ning raamatupidajaga;
 • parim ja lihtsam võimalus tasuda arveid on otsekorraldusega;

 

Lehekülge haldab:
õppealajuhataja Eve Saare 
e-post: evesaare.piritakose@gmail.com