Detailplaneeringud

Taime tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 10.07.2017 – 24.07.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis, Vabaduse väljak 7, Taime tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. 

Taime tn 6 kinnistu detailplaneering võeti vastu 14.06.2017 korraldusega nr 942-k. Korraldusega võeti vastu Põhja-Tallinnas asuva 0,08 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Taime tn 6 kinnistu detailplaneering, RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 09/19, milles on ette nähtud määrata Taime tn 6 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse (sh kaks katusekorrust) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringus on määratud ka üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka elektroonselt Tallinna Planeeringute Registris https://tpr.tallinn.ee/, detailplaneeringu nr on DP040800. Lisainfo telefonil 6457003.

Kopli tn 16 ja Vabriku tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 29.05.2017-12.06.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Kopli tn 16 ja Vabriku tn 7   projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.

Esitatud projekteerimistingimuste taotluse nr 1711002 / 04170 kohaselt soovitakse muuta Kopli tn 16 ning Vabriku tn 7 kinnistute vahelist piiri vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 8. Taotlusele lisatud asendiplaanilise ettepaneku kohaselt muutub kruntide kuju, kuid nende senised suurused jäävad samaks. Samuti ei muutu kruntide senine ehitusõigus.  Enne ja pärast krundi piiride täpsustamist on Vabriku tn 7 krundi pindala 854 m² ja Kopli tn 16 krundi pindala 1636 m².

Kopli tn 16 ja Vabriku tn 7 projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega on võimalik tutvuda ka digitaalselt ehitisregistris (www.ehr.ee) ning Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr. Projekteerimistingimuste taotlus on numbriga PT245820, 10.05.2017. Lisainfo telefonil 6457003.

Sitsi tn 14a projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 29.05.2017-12.06.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Sitsi tn 14a projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.

Sitsi tn 14a on 671 m2 suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% sihtotstarbeta maa. Sitsi tn 14a projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse kinnistule püstitada nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu ning muuta sihtotstarbeta maa katastriüksus äri-ja elamumaaks.

Dokumentidega on võimalik tutvuda ka digitaalselt ehitisregistris (www.ehr.ee) ning Tallinna planeeringute registri ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr. Projekteerimistingimuste taotlus on numbriga PT245730, 05.04.2017. Lisainfo telefonil 6457003.


Tööstuse tn 54 ja 54b kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu
toimus 04.04.2017 kell 16.00-16.40 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2 saalis. Arutelust võtsid osa Põhja-Tallinna Valitsus, planeeringu koostaja (Hendrikson & Ko) ja kinnistu omanik. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Avalikul arutelul arutati detailplaneeringu lahendust ning planeeringu koostaja tutvustas täiendatud planeeringu jooniseid. Täiendavaid ettepanekuid ega vastuväiteid planeeringu lahenduse osas ei esitatud. 

 

VANA-KALAMAJA TÄNAVA ja BALTI JAAMA ESISE TÄNAVARUUMI VÕISTLUS

Põhja Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet kutsuvad 19 aprillil kell 17:00 Salme Kultuurikeskusesse osalema „Vana-Kalamaja tänava ja Balti jaama esise tänavaruumi arhitektuurivõistluse“ lähteülesande avalikul arutelul. Avalikustamise eesmärgiks on koguda kokku seisukohad, millest peavad lähtuma arhitektid, kes esitavad oma tööd arhitektuurikonkursile parima linnaehitusliku lahenduse leidmiseks.

Võistlus on plaanis välja kuulutada käesoleva aasta mais – juunis ning tulemused peaksid selguma hiljemalt septembri alguses. Võistlustöödest korraldatakse näitus ning toimub avalik arutelu, kus kõigil on võimalik töödega tutvuda ja võistluse võidutööle ettepanekuid teha, mis võetakse kaalumisele tänavaruumi projekteerimisel.

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on leida terviklik uus ruumiline lahendus Vana-Kalamaja tänavaruumile ja Balti jaama lähirongide paviljoni ümbritsevale alale. Tänavaruumi ümberkujundamise eesmärgiks on jalakäijate ja ratturite liikumisvõimaluste parandamine ning linnaruumi sh kujunduse kvaliteedi tõstmine. Oluliseks linnaehituslikuks eesmärgiks on ka Tallinna vanalinna ja mereäärt tunnetatavalt ühendava, esindusliku avaliku ruumi loomine, mille üheks eelduseks luuakse jalakäijatele ja ratturitele tänava tasandil Toompuiestee ületamise võimalus. Võistlusel otsitakse lahendust ka Kalamaja keskväljakule ja Balti jaama lähirongide paviljoni ette loodavale platsile. Projekti realiseerumisel valmiv tänavaruum peab olema piirkonna miljööd esile tõstev ning arvestame Vana-Kalamaja tänava elanike ja kogukonna elukeskkonnaga ja vajadustega.

„Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine kuulub „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavasse“ ning projekteerimine ja ehitamine rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.

Võistlusala ümberehitus on eeldatavalt  kavas läbi viia 2018 / 2019 aastal, kuid hiljemalt 2021 aastaks.

 

Põhja-Tallinn linnaosa puudutavate avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringutega saate tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, mille kontaktid leiate siit.

Rohkem infot detaildetailplaneeringute avalikustamise kohta.
Rohkem infot planeeringute kohta Tallinna detailplaneeringute registri lehelt.

 

 

Viimati muudetud: 15.06.2017