Muud hanked ja teated

PURJEJAHI KALEV ENAMPAKKUMISE TEADE

Põhja-Tallinna Valitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Tallinna linnale kuuluva purjejahi Kalev (registreerimisnumber EST-86, väikelaeva registreerimistunnistus LA 013746). Alghind on 15 000 (viisteist tuhat) eurot.

ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord“. Objekt müüakse seisundis, milles ta on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma. Purjejahi Kalev seisukorra väljaselgitamiseks on Põhja-Tallinna Valitsus tellinud ekspertiisi. Ekspertiisiaktiga on võimalik tutvuda tööpäevadel Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, 10414 Tallinn. Ekspertiisiaktiga tutvumiseks palume aeg eelnevalt  kokku leppida.  

Pakkumisele esitatavad nõuded:

  1. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara, mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid: 

1.1.andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht); 

1.2.nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;

1.3.sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus), kui need ei lange kokku, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;

1.4.pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri; 

1.5.dokument tagatisraha tasumise kohta.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 4. detsember 2017 kell 10.00.

Pakkumised avatakse 4. detsembril 2017 kell 10.15 Põhja-Tallinna Valitsuses, kabinet 104.

Pakkumused esitada müügi korraldajale, Põhja-Tallinna Valitsusele, Aadress: Niine tn 2, 10414 Tallinn (infosaal).

Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

Kirjaliku enampakkumise võidab osaleja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus.

Käesoleva enampakkumise tagatisraha suurus on 1500 (tuhat viissada) eurot. Tagatisraha  tuleb tasuda  Tallinna  Linnakantselei  finantsteenistuse SEB Panga arvelduskontole  EE311010220061053015 viitenumber 5281050050050311 enne pakkumise esitamist. Ülekande selgitusse märkida: „tagatisraha“, pakkuja nimi ja linnavara nimetus, millele pakkumus on esitatud. Tagatisraha peab olema laekunud Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole hiljemalt pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

Pakkumusi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta pakkumisele esitatud nõuetele või enampakkumise teates esitatud tingimustele, ei arvestata.

Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse arvelduskontole.

Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitjast tulenevatel asjaoludel jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Põhja-Tallinna Valitsusest, Niine tn 2, 10414 Tallinn ja telefonidel 6457035 (Margus Parts), 6457062 (Heli Ojamaa), 6457073 (Heleni Praks)

OBJEKTIGA TUTVUMINE

Purjejaht Kalev asub Pirita sadamas kai peale tõstetuna. Objektiga tutvumiseks palume eelnevalt kooskõlastada objektiga tutvumiseks soovitav aeg telefonidel 6457035 (Margus Parts), 6457062 (Heli Ojamaa), 6457073 (Heleni Praks).
Aktiivsed kutsed osalemiseks riigihankes:  hetkel aktiivseid kutseid ei ole.

PÕHJA-TALLINNA VALITSUSE 2017. AASTA HANKEPLAAN

Viimati muudetud: 02.11.2017