Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tutvustus

Paldiski mnt 48a
10614 Tallinn
Telefon:  645 7440
Faks:     645 7444
Juhataja: Vahur Keldrima
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee 
Reg nr: 75014965 

Ametnike kontaktandmed

Vastuvõtuajad:

Esmaspäeval 15.00-18.00
Neljapäeval    10.00-12.00

Ehitusprojektide kooskõlastamiseks esitamine:
Telefon: 645 7449
E-post: jyri.jarve@tallinnlv.ee 
Vastuvõtuajad: E, T   10.00–14.30

Invatransporditeenuse tellimuste esitamine:
Telefon: 645 7465
E-post: tiia.tiik@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad:  E   15.00–18.00
                            T   13.00–16.00
                            N   10.00–12.00; 14.00–16.00

Põhiülesanded

Ameti tegevusvaldkonnad on  Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine ning  Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja koordineerimine. 

 • Tallinna elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemise võime säilitamine ja parandamine;
 • sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tagamiseks vajalike ressursside planeerimine ning teenuste osutamise korraldamine;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste struktuuri planeerimine ja nõuete väljatöötamine;
 • teabe töötlemine ühtse praktika kujundamiseks;
 • ülelinnaliste sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projektide väljatöötamine, koordineerimine ja läbiviimine;
 • Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide teavitamine sotsiaal- ja tervishoiuteenustest;
 • sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminaride, konverentside ja teabepäevade planeerimine ja korraldamine;
 • linnavalitsusele ettepanekute esitamine sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonna otsustuste tegemiseks teenuste käivitamise, arendamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kohta;
 • osalemine linna strateegiliste arengudokumentide ja poliitikate väljatöötamisel sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide kaasamine arengudokumentide, poliitikate ja teenuste väljatöötamise protsessi;
 • Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
 • linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade nõustamine sotsiaalhoolekande korraldamisel;
 • ameti ja linnaosade valitsuste hallatavate hoolekandeasutuste nõustamine sotsiaalteenuste osutamisel;
 • ameti hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste teenuste kvaliteedi ja toimimise tagamine;
 • linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide nõustamine ja nende tegevuse koordineerimine;
 • ametiasutuste vahel tervisedenduskoostöö koordineerimine;
 • ülelinnaliselt osutatavate sotsiaalteenuste lepingute haldamine;
 • õigusaktides ette nähtud sotsiaalhoolekande- ja tervishoiualaste aruannete koostamine ja esitamine;
 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine. 

Põhimäärus

 

 

Viimati muudetud: 28.10.2016