Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse juhataja vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab juhataja lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja juhataja käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse juhatajale esitanud hiljemalt 31.augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lapse lasteasutusse vastuvõtt toimub vastavalt Laste koolieelesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale