Tallinna Lasteaed Vikerkaar kodukord


1. Üldsätted.

1.1 Tallinna Lasteaed Vikerkaar (edaspidi lasteaed) kodukord sisaldab

lasteaia igapäevase töökorralduse reegleid, mis on lastevanematele ja lasteaia personalile kohustuslikud järgimiseks.

1.2 Kodukord saadetakse lapsevanematele tutvumiseks meili teel ning seda on võimalik lugeda rühmas.

1.3 Kodukorraga tutvumist tõendab lapsevanem allkirjaga lapse rühmas asuval allkirjade lehel.

2. Lasteaia töökorraldus

2.1 Lasteaed on avatud tööpäeviti. Valverühm on avatud alates 7.00-19.00. Ülejäänud rühmad on avatud 8.00-18.00. Valverühma kasutamisel edastab rühma õpetaja valverühma õpetajale lapse vanemate kontaktandmed

2.2 Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel.

2.3 Informatsioon lasteaia töökorralduse muudatuste, päevakava, õppekasvatustegevuste, teadete, uudiste jms kohta on rühmade infostendil, lasteaia kodulehel www.vikerkaar.tln.edu.ee ning osaliselt saadetakse lastevanematele e- maili teel.

2.4 Lapsevanemad on kohustatud koheselt informeerima rühma õpetajaid muutunud telefoninumbrist ja e- maili aadressist .

2.5. Lasteaias tegutsevate ringide töökorraldusega ja info jagamisega tegelevad ringide juhendajad. Lasteaed üürib ringide tegevuseks ruume.

 3. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

3.1 Lasteaia ukse avamisel küsib rühma töötaja lapse nime ja avab ukse vaid oma rühma lapsele ( va valverühm hommikul ja õhtul).

3.2 Planeeritud õppetegevus algab rühmades kell 9.15- 9.30. Soovituslik on laps lasteaead tuua enne planeeritud tegevuste algust.

3.3 Lapse haigestumiset või muul põhjusel lasteaiast puudumisest tuleb teavitada rühma personali enne kl 9.00. Hilisema teavitamise korral läheb lapsele kirja toidupäev. Infot on võimalik edastada rühmatelefonidele ja lasteaia üldtelefonidele 6570806 ja 6570838

3.4 Õpetaja tööpäev valverühmas lõpeb kl 19.00 ja teistes rühmades kl 18.00. Selleks, et õpetaja saaks õigeaegselt rühma sulgeda ja töölt lahkuda, palume lapsele järele tulla hiljemalt 18.45 valverühmas ja 17.45 teistes rühmades.

3.5 Kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa, tuleb sellest päeva jooksul teavitada rühma õpetajat.

3.6 Kui last viib koju alaealine pereliige või lapsevanem soovib, et laps vanemas rühmas läheb koju iseseisvalt, peab lapsevanem esitama lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, millega võtab vastutuse lapse täiskasvanu järelevalveta olemise eest lasteaia hoones, õuealal ja koduteel.

3.7 Lapse lasteaeda toomisel saadab vanem lapse kindlasti rühma mänguruumi ja veendub, et keegi rühma personalist märkas lapse tulekut, lapse koju viimisel veendub, et õpetaja märkas lapse minekut.

3.8 Lasteaia territooriumile sisenedes ja siit lahkudes palun sulgege värav.

3.9 Lasteaia väravate ette ei tohi parkida autosid, et tagada vajadusel sissepääs operatiivautodele.

 4.Laste päevakava

4.1 Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi vajadusi

arvestades. Rühma päevakavaga saab tutvuda rühma esikus asuval infostendil.

4.2 Igapäevased planeeritud õppe- ja kasvatustegevused kavandatakse igaks nädalaks lähtuvalt lasteaia õppekavast ja rühma eripärast. Nädalaplaanid on lapsevanematele tutvumiseks rühma infostendil. Lisainfot õppe- ja kasvatustegevuse osas jagab lasteaia direktor 6570838.

4.3 Lastel on võimalik lasteaias süüa hommikusööki, lõunasööki ja õhtuoodet. Lapsed söövad lõunaks kolmel korral nädalas suppi ja kahel korral praadi. Lõunasöögi juurde käib magustoit. Lisaks söövad lapsed kaks korda nädalas värsket juurvilja ja kolm korda nädalas värsket puuvilja.

4.4 Kui lapsevanem soovib loobuda mõnest toidukorrast, peab ta kirjutama avalduse lasteaia direktorile (avalduse võib saata e- mailiga).

4.5 Kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline või toit ei sobi pere tõekspidamistega, annab lapsevanem vajadusel lapse toidu kodust kaasa.

Lasteaia nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma infostendil. Lisainfot laste toitlustamise ja menüüde osas jagab lasteaia majandusjuhataja 6570806.

4.6 Lapsed käivad võimalusel õues iga päev. Õue ei minda väga tugeva vihma või tuule ning alates 15 kraadise külma korral. Ilma sobivust õue minekuks hindavad rühma õpetajad arvestades laste vanust.

4.7 Lapsel on õues käimiseks vajalikud eraldi riided. Infot sobiva õueriietuse kohta saab rühma personalilt.

4.8 Vajadusel tuleb lapse riided märgistada. Rühma personal ei vastuta märgistamata rõivaste vahetusse mineku või kadumise eest.

 5. Lapse tervis

5.1 Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul esitab lapsevanem perearsti väljastatud tõendi lapse tervise kohta.

5.2 Lasteaeda ei võeta vastu ilmsete haigustunnustega last. Ilmseteks haigustunnusteks loevad rühma õpetajad silmapõletiku, tugeva lööbe, köha, nohu ja palaviku.

5.3 Rühma personal ei anna üldjuhul lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele igapäevase ravimi, võib erandjuhul lasteaias anda ravimeid arsti ettekirjutusel ning kirjalikul kokkuleppel lasteaia direktoriga.

5.4 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub õpetaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapsevanemaga. Vajadusel ning võimalusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.5 Kui arst on diagnoosinud lapsel nakkushaiguse, tuleb sellest koheselt teavitada rühma personali, et õpetajad saaksid informeerida teisi lapsevanemaid võimalikust nakkusest.

 6. Lasteaia tasu

6.1 Lasteaia tasu koosneb Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud vanema poolt kaetava osa määrast kuus, mille suurust ei mõjuta lapse lasteaias käidud päevade arv ja lapse toidupäeva maksumusest, vastavalt söödud toidukordadele.

6.2 Toidupäeva maksumuse kehtestab ja seda muudab lasteaia hoolekogu.

6.3 Arved väljastab Tallinna Linnakantselei lapsevanemale e- posti aadressile

elektrooniliselt. Kui e-posti aadress puudub, saab paberarve kätte rühma opetajalt.

6.4 Arved tuleb tasuda tähtaegselt. Kui lapsevanem ei ole väljastatud arvet tasunud tähtaegselt kahe kuu jooksul, on lasteaia direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata.

 7. Info ja koostöö

7.1 Koostöö lastevanemate ja lasteaia personali vahel on aluseks lapse turvalisele ja rõõmsale päevale lasteaias.

7.2 Palume lastevanematel osaleda aktiivselt lastevanematele korraldatavatel üritustel ja rühma koosolekutel.

7.3 Küsimuste, arusaamatustevõi ettepanekute korral pöörduge alati rühma õpetajate ja juhtkonna poole. Lasteaia direktor vastab kõigile küsimustele ning vajadusel suunab küsimuse spetsialistile (majandusjuhataja, muusika- või liikumisõpetaja, rühma õpetajad). Direktoriga saab ühendust lasteaia e- maili vikerkaar@la.tln.edu.ee või telefoni 6570838 teel.

 

 

Lehekülge haldab:

Reelika Gromov, õppealajuhataja
Tel 657 0806, e-post: reelika.gromov@vikerkaar.edu.ee

Viimati muudetud: 29.04.2014
Uudiskiri
Hariduse koduleht
Kiusamisest vabaks - kool ja lasteaed
Perekeskus Sina ja Mina
Iseteeninduse bänner lasteaedadele