ACCESS - Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele

Logo set.png

Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele (ACCESS to Culture for all Citizens)

Tallinn on osaline ERF Urbact programmi välisprojektis  "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele", mille eesmärgiks on tegevuskava loomine, millega sõnastatakse kultuurivaldkonna tulevik linnas, eesmärgiga tagada kultuuri parem kättesaadavus kõigile linnakodanikele. Loodav tegevuskava on sisendiks linna uude arengukavasse ja selle alusel loodavatesse arengudokumentidesse. 

Projekti juhtpartneriks on Amsterdami linn, osalevad lisaks Tallinnale veel Dublin, Lissabon, London, Riia, Sofia ja Vilnius.

Kõiki projektis osalevaid linnu ühendab väljakutse, et kultuur ei ole piisavalt kättesaadav kõigile linnakodanikele. Selleks, et kättesaadavust parandada, mõtestatakse ümber alljärgnevaid valdkondi:
1) Parem kultuuripakkumine: nt rohkem mitmekesisust, ligipääsetavust, suuremat osalemist kultuuriloomes;
2) Kultuuriteenuste osutamise uued viisid: kuidas parandada teenuseid, et see vastaks kodanike ootustele (nt paindlikum ja kohandatud pakkumine, parem tagasiside, metoodika väljatöötamine asjakohaste andmete kogumiseks, andmete parem kasutamine, indikaatorite ümbermõtestamine, otsuste läbipaistvuse suurendamine);
3) Kohalike kultuurikeskuste ja raamatukogude tuleviku kujundamine: nt nende uuenenud rollid, rahastamismudelite kaasajastamine, ruumide kasutusse andmise põhimõtted ja koostöö kolmanda sektoriga, elanikkonna kaasamine, koosloome, kogukonnakeskuste arendamine, segakasutusega kultuuriasutused;
4) Osaluslähenemine kohalike (ja kogukondade) ja linna vahel: nt analüüsime edukaid viise kaasamise edendamiseks, eesmärgiga aidata kaasa kohaliku paigapõhise identiteedi ja omanikutunde tekkimisele;
5) Uued rahstamismudelid kultuuriloomeks: nt ühisrahastamine, sotsiaalne ettevõtlus, kompetentside kasvatamine (nt aidata festivalidel, mis sõltuvad tugevalt avaliku sektori rahalisest toetusest, muutuda sõltumatumaks, fokuseeritumaks ja sihtrühmi kaasvaks, läbipaistvamad toetusmeetmed;
6) Kultuuri ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine: nt ligipääsetavuse parandamine, kaasamine, kogukonna loomine.

ACCESS logo.jpg

Viimati muudetud: 26.03.2020