Energiapäev 2012

energiapäev_logo.jpg

TALLINNA ENERGIAPÄEV  2012      

9.11.2012

kell 15:00

Kristiine keskuses

 

Kava:

15:00-15:20  Avamine

                      Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu

                      SA Keskkonnakogu juhataja Sirje Aher

15:20-15:45  Päevajuht Urmas Vaino tutvustab partnerite väljapanekuid

                      Õhupallide, helkurite ja infovoldikute jagamine.

15:45-16:00  Kristiine gümnaasiumi poiste ansambli esinemine

16:00-17:00  Tuleviku - nullenergia maja ideedelahenduse võistluse võitja ja parimate tööde väljakuulutamine ja auhindamine

                      Žürii esimees Endrik Mänd.                  

                      Intervjuud parimate auhinnatud tööde autoritega

                      Velux Eesti OÜ esindaja annab üle eripreemia

17:00             Lõpetamine

 

Võistluse võitjad:

I preemia jäi andmata

II preemia - võistlustöö "Päikesepüüdja", autorid Hector Otero, Sten Tuudak, Madli Silm

III preemia - võistlustöö "Puukodu", autorid Hector Otero, Sten Tuudak, Madli Silm

Velux Eesti OÜ eripreemia - võistlustöö "Öko", autor Erkki Annama

Tallinna Energiapäeva 2012 buklett

Energiapäeva pildigalerii Tallinna Keskkonnaameti Facebookis

Tulevikumaja – nullenergia maja ideedelahenduse võistluse tingimused

(kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja  09. oktoobri 2012 käskkirjaga nr 1-1/36)

1. Võistluse korraldaja

Võistluse korraldab Tallinna Keskkonnaamet koostöös SA-ga Keskkonnakogu iga-aastase Tallinna Energiapäeva raames.

2. Taust

Tallinna linna arengukava üks peamisi eesmärke on Tallinna linnakeskkonna kvaliteedi tõstmine:

Tallinna linna arengukava 2009 - 2027 5. PEAEESMÄRK: kodu, tööd ja puhkust säästvalt ühendav ning väärtustav tallinlane —hubase, inspireeriva ja keskkonnasäästliku linnaruumiga Tallinn. AE 5.5 Looduskeskkonna hea seisund ning säästlik loodusressursside kasutus.

Tallinna Keskkonnahariduse arengukava 2008-2014 meede 2, p.2.1.1 sätestab linnaelanike keskkonnateadlikkuse pideva suurendamise tagamise vajadust säästliku energia­kasutuse propageerimise abiga.

Euroopa Parlament võttis 12.02.2011 vastu uue hoonete energiatõhususe õigusakti, mis aitab tarbijatel vähendada energiaarveid ja EL-il tervikuna saavutada kliimamuutuste eesmärk vähendada 2020. aastaks energiakasutust 20 protsendi võrra. 

Hoonete energiakulud moodustavad 40 protsenti EL-i energia kogutarbimisest, olles sellega Euroopas suurimaks emissiooniallikaks. Hoonete energiatõhususe parandamine aitab seega saavutada CO2 emissioonide vähendamise eesmärke.

3. Eesmärk

Võistlustööna tuleb esitada eramu eskiisprojekt, mille eesmärgiks on välja pakkuda ideelahendus energiasäästlikust, mugavast ja tervislikust tulevikumajast — nullenergiaga majast, mille ökoloogiline jalajälg on väike, mis on hea sisekliimaga ja negatiivse mõjuta keskkonnale, juurutades sellega keskkonnasõbraliku mõtteviisi ja säästvate tehnoloogiate kasutamist ehitusvaldkonnas ning tekitades huvi energiasäästlike majade projekteerimise suhtes. Eramu ruumiprogramm on vaba kuid hoone tuleb projekteerida leibkonnale, mis koosneb vähemalt vanematest ja kahest lapsest.

4. Eramu tuleb projekteerida selliselt, et ta on:

-  energiatõhus;

-  hea sisekliimaga;

- sobiv erivajadustega inimestele (universaalne disain).

ning  ehituskonstruktsioonides nähakse ette võimalikult palju:

-  keskkonnasõbralikke ehitus- ja viimistlusmaterjale;

-  kohalikke ehitusmaterjale;

-  taaskasutatavaid ehitusmaterjale.

5. Žürii

Žürii esimees:            

Endrik Mänd, Tallinna linna peaarhitekt

 Žürii liikmed:            

Erlend Arge, arhitekt, Peil Projekt OÜ

Kirsti Matikainen, arhitekt, VELUX Eesti OÜ

Reio Avaste, arhitekt, Avaste Arhitektuuribüroo OÜ

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja

Arvo Sarapuu, Sihtasutuse Keskkonnakogu nõukogu esimees

Tõnu Laigu, EAL aseesimees

Žürii sekretär:

Stella Shaumyan, projektijuht, Tallinna Keskkonnaamet

Žürii on otsustusvõimeline ka siis, kui üks žürii liikmetest ei saa ettenägematutel põhjustel (haigus vms) töös osaleda. Hääleõigus on žürii liikmetel. Vajaduse korral on žüriil õigus küsida ja juhinduda ekspertide arvamustest. Ekspert on erialaspetsialist, kellelt žürii palub mingis aspektis hinnangut, eksperdil ei ole hääleõigust. Žürii otsus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Žürii ekspert: Teet Tark, Hevac OÜ, juhataja

6. Konkursi preemiad

SA Keskkonnakogu poolt:

Esimene preemia        - 3000.- eurot 

Teine preemia            - 1500.- eurot 

Kolmas preemia         - 1000.- eurot

VELUX Eesti OÜ poolt:

Eripreemia      - 1000.- eurot

Žüriil on õigus preemiaid muuta ja preemiasummasid ümber jagada. Korraldajatel on õigus lisada täiendavaid eripreemiaid.

7. Konkursi vorm

Konkurss on avalik, üheetapiline ja anonüümne. 

8. Konkursist osavõtuõigus

Konkursist tohivad osa võtta üksikisikud või meeskonnad, mille vähemalt üks liige on arhitektuuri, disaineri või maastikuarhitektuuri eriala tudeng. Tudengistaatust peab tõendama üliõpilaspileti koopiaga.

9. Nõuded esitatavale võistlustööle

Töö tuleb esitada kõvadel planšettidel suurusega A1. Planšette võib esitada maksimaalselt 3 tükki.

Planšettidel esitada:

-   vaated, plaanid, lõiked M 1:50

-   olulisemad detailid

- seletavad skitsid, skeemid, simulatsioonid, fotomontaažid ja tekstiline kirjeldus vastavalt vajadusele.

Kogu esitatud materjal esitada ka elektroonilisel andmekandjal. Failiformaadid PDF ja JPG.

10. Osavõtukeel

Konkursi keel on eesti keel. 

11. Osavõtukeeld

Ideelahenduse võistlusest ei tohi osa võtta komisjoni esimees, liikmed, eksperdid ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamisel ning samade isikute äripartnerid ning abikaasad, esimese ja teise astme sugulased.

12. Anonüümsuse tagamine

Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, muud materjalid ja seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).

13. Tööde vormistamine ja esitamine

Ideelahenduse võistluse töö esitatakse ühes kinnises, ilma väliste eraldusmärkideta pakendis pealkirjaga „Tulevikumaja – nullenergia maja ideedelahenduse võistlus“ 

Pakendisse tuleb lisada kaks märgusõnaga varustatud kinnist ja läbipaistmatut ümbrikku: ühes ümbrikus märkega “Nimekaart” esitatakse töö tegijate nimed, aadressid ja telefonid, üliõpilaspileti koopia ning viide, kellele kuulub töö autoriõigus ning teine ümbrik, märkega “Aadresskaart”, peab sisaldama aadressi auhindamata tööde tagastamiseks.

Hindamisele ei lubata töid, mis ei ole esitatud tähtajaks.

14. Võistluse ajakava

Võistlus algab 09.10.2012

Võistlustööde esitamise tähtaeg 07.11.2012 kell 17:00 Eesti aja järgi.

Tulemuste avalikustamine hiljemalt 09.11.2012

Konkursi tulemused avaldatakse Tallinna linna koduleheküljel www.tallinn.ee/energiapaev-2012 ja Sihtasutuse Keskkonnakogu veebilehel www.keskkonnakogu.eu

15: Võistlustööde esitamine

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 07.11.2012 

  • Tööd tuleb tuua esitamise päeval hiljemalt kell 17.00 Tallinna Keskkonnaameti infolauda aadressil Harju 13.
  • Töid võib saata posti või kullerteenusega. Saadetud võistlustööl peab olema hiljemalt võistluse tähtajana märgitud kuupäeva postitempel.

Postiaadress:

Tallinna Keskkonnaamet

Harju 13

10130 Tallinn.

16. Küsimuste esitamine

Võistlusest osavõtjad võivad esitada küsimusi kuni 05.11.2012 aadressil Stella.Shaumyan@tallinnlv.ee

17. Võistluse tingimuste väljastamine

Võistluse tingimused on allalaetavad Tallinna linna veebilehelt www.tallinn.ee/energiapaev-2012 ja Sihtasutuse Keskkonnakogu veebilehelt www.keskkonnakogu.eu

18. Võistlustööde hindamine

Žürii hindab töid lähtuvalt idee kandvusest, praktilisusest, stiilsusest, aktuaalsusest ja teostatavusest. Žürii otsus protokollitakse. Protokoll avalikustatakse.

19. Omandiõigus ja autoriõigused

Peakorraldaja saab õiguse võistlustöid avalikult eksponeerida. Tööde autoritele jäävad nende isiklikud ja varalised autoriõigused ning omandiõigus.

20. Võistluse lõpetamine

Võistlus lõpeb tulemuste avalikustamisega hiljemalt 09.11.2012.

21. Võistlusele järgnev tegevus: Kõik võistlusele saabunud tööd eksponeeritakse Tallinna linnavalitsuse infosaalis või muudes eksponeerimisele sobivates kohtades. Korraldajal ei kohustust võistlustööde põhineva projekti tellida ja koostada.

Koostaja:

Stella Shaumyan, projektijuht, keskkonnaprojektide ja –hariduse osakond, tel 6 404 287 Stella.Shaumyan@tallinnlv.ee

Mõned ideed inspiratsiooniks:

Programmi "Power" töögrupi "Eco innovation" koosoleku esitlused (inglise keeles)

Madalaenergia- ja liginullenergiaeramu juhendist (esitlus) Teet Tark Hevac OÜ juhataja, žürii ekspert

Keskkonnafoorumi "Rohevik" (Roheline tulevik) konverents  “Targad energialahendused” toimus 25.10.12. Tartus

Tallinna Energiapäev 2011 

Viimati muudetud: 18.06.2014