Keskkonnahoid


variant 1.jpg


Keskkonnahoiu osakonna peamisteks ülesandeks on keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine; linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine; keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine; keskkonnajärelevalve teostamine.

Keskkonnahoiu osakonda on koondunud kolm erinevat valdkonda, milleks on looduskaitse, veekaitse ja välisõhu kaitse. 

Veekaitse valdkonna ülesandeks on keskkonnatingimuste seadmine pinna- ja põhjavee kasutamiseks ja kaitseks Tallinna linnas. See hõlmab näiteks komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele ja  vee-erikasutuslubadele linna seisukohtade esitamist; veehaarete kaitse ja säästliku kasutamise korraldamist; linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamist.

Välisõhu kaitse valdkonna ülesandeks on välisõhukaitse seaduse alusel kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täimine ja korraldamine. See hõlmab näiteks välisõhu saastelubadele ja komplekslubadele  linna seisukohtade esitamist; välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamist; lõkke tegemiseks vajalike lubade väljastamist.

Looduskaitse valdkonna ülesandeks on linna looduskaitsealase töö korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele. See hõlmab näiteks kohaliku omavalituse tasandil loodusobjektide kaitse alla võtmise, kaitse ning kaitse alt väljaarvamise korraldamist ning keskkonnakaitseliste tingimuste seadmist avaliku ürituse lubade taotlustele.

LOODUSKAITSE

VEEKAITSE

VÄLISÕHU KAITSE

ELURIKKUSE KODULEHT


TEENUSED

Looduskaitse kohalikul tasandil

Keskkonnaseire

Veekogude kaitse

Heitvee kohtkäitlusluba

Puuraugu asukoha kooskõlastamine

Vee-erikasutusloa taotlusele seisukoha esitamine

Keskkonnakompleksloa taotlusele seisukoha esitamine

Geoloogiliste uuringute loa taotlusele seisukoha esitamine

Maavara kaevandamise loa taotlusele seisukoha esitamine

Välisõhu saasteloa taotlusele seisukoha esitamine

Välisõhukaitse

Lõkke tegemise luba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.03.2018