Keskkonnakorraldus


keskkonnakorraldusKeskkonnakorralduse sektor jaguneb piltlikult kaheks. Üks pool tegeleb keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamistega ning teine pool projektide ja planeeringute kooskõlastamisega.

Põhilisteks ülesandeks keskkonnamõju hindamise poole pealt on:

  • projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;
  • arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamiseks ettepanekute tegemine;
  • linna poolt koostatavate arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine.

Projektide pool tegeleb arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamise ning seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimisega.


 

KESKKONNAMÕJU HINDAMISED TALLINNAS

 

TEENUSED

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnakaitsealaste nõuete seadmine ehitusprojektidele ja planeeringutele

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.03.2018