Kriisireguleerimisalased seadused ja õigusaktid

Seadused:

Hädaolukorra seadus (jõustunud 1.07.2017)

Kemikaaliseadus

Päästeseadus

Vabariigi Valitsuse määrused:

Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord (6.05.2010 määrus nr 57)

Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele (1.07.2010 määrus nr 92) 

Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord (06.01.2011 määrus nr 5)

Vabariigi Valitsuse korraldus:

Nende hädaolukordade nimekiri, mille kohta koostatakse riskianalüüs ja lahendamise plaan, ning hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamiseks pädevate täidesaatva riigivõimu asutuste määramine (25.04.2013 korraldus nr 208)

Siseministri määrused:

Hädaolukorra riskianalüüsi koostamise juhend (18.02.2010 määrus nr 5)

Hädaolukorra lahendamise plaani koostamise juhend (8.06.2010 määrus nr 15)

Toimepidevuse riskianalüüsi koostamise juhend (8.06.2010 määrus nr 16)

Toimepidevuse plaani koostamise juhend (8.06.2010 määrus nr 17)

Teede- ja sideministri määrus:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri (14.12.2001 määrus nr 118)

Tallinna Linnavalitsuse määrused:

Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine (Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2005 määrus nr 125)

Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus (02.12.2009 määrus nr 88)

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni moodustamine ja selle põhimäärus (05.05.2010 määrus nr 45)

Tallinna Linnavalitsuse korraldused:

N2 ja N3 kategooria mootorsõidukite liiklusmarsruudid Tallinna linnas (Tallinna Linnavalitsuse 25.03.2009 korraldus nr 475-k)

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine (02.12.2009 korraldus nr 1979-k)

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni liikmete koosseisu kinnitamine (05.05.2010 korraldus nr 699-k)

Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine (14.03.2012 korraldus nr 375-k)

Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi moodustamine ja koosseisu kinnitamine (19.05.2010 korraldus nr 811-k)

Viimati muudetud: 27.02.2018