Lapsehoiutoetus

Lapsehoiuteenuse toetus on abiks lapsevanematele ajal, kui vanemahüvitis on lõppenud, kuid laps ei käi veel lasteaias. Toetuse suurus on 2021. aastal kuni 196 eurot lapse kohta kuus, millele lisandub toidukulu hüvitis ja täiendav hüvitis haridusliku erivajadusega lapse puhul (vt täpsemalt allpool).

 

Toetuse saamiseks peavad olema täidetud kõik järgmised eeldused:

 • Lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuseosutajalt.
 • Lapsevanema või lapse eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn (erandina ei ole Tallinn rahvastikuregistrijärgse elukohana eelduseks hoolduspere puhul, sel juhul piisab, kui hoolduspere leping on sõlmitud Tallinna linnaga).
 • Lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn.
 • Vanemahüvitise maksmine lapse eest on lõppenud.
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja. (Laps võib aga olla kantud lasteaia ootenimekirja – st, ajal, kui alles oodatakse, et lapsel avaneks võimalus minna lasteaeda, on pere lapsehoiuteenuse hüvitisele õigustatud).

Toetust makstakse järgmiselt:

 1. 100% toetuse määrast (ehk 196 eurot) juhul, kui teenuse eest on tasutud hüvitise pooleteistkordses määras või rohkem – st, kui teenuse eest on tasutud antud kuus 294 eurot või rohkem
 2. 50% toetuse määrast (ehk 98 eurot), kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast – st kui teenuse eest on tasutud konkreetsel kuul summa vahemikus 196 - 294 eurot.
 3. Kui konkreetsel kuul on teenuse eest tasutud summas, mis jääb alla 196 euro, siis toetust ei maksta.

Täiendavalt hüvitatakse järgmised summad:

 • toidukulu hüvitis alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta ning 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta.
 • lisahüvitis koolieelse nõustamismeeskonna soovitusel lapsehoiuteenust kasutava haridusliku erivajadusega lapse eest (edaspidi täiendav hüvitis HEV lapse eest) (71,25 eurot kuus).

HEV lapse eest hüvitise saamiseks peab taotleja tegema taotlusele asjakohase märke ja lisama täiendava dokumendina nõustamiskomisjoni otsuse koopia.

Lapsehoiuteenuse hüvitisega kaasneva toidukulu hüvitise ja täiendava hüvitise HEV lapse eest taotletakse üldise lapsehoiuteenuse hüvitise taotlemisega samal ajal, täiendavat taotlust vanemad esitama ei pea. Lisahüvitise saamiseks peab lapsevanem aga esitama lapsehoiuteenuse arvel järgmise info:

Toidukulu hüvitise saamiseks

 • Toidupäevade arvu (mitu päeva laps lapsehoius sõi)
 • Toidupäeva maksumust (toidupäev hind)
 • Toiduraha summa kuus (kui palju lapsevanem kuus maksis)

 

 

 • Lapsehoiuteenuse toetuse saamiseks tuleb täita ja (digi)allkirjastada taotlusvorm ning esitada see oma elukohajärgsele linnaosavalitsusele. Taotlusvorm ja linnaosa spetsialistide kontaktid on leitavad parempoolsest menüüst.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta

  Kuhu avaldus esitada

  Saada oma linnaosa klienditeenindajale

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda. Täida vormikohane taotlus, milllele lisaks esita lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kust nähtub millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud.

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument ning (hüvitise esmakordsel taotlemisel) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul alates hüvitise taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Hüvitis kantakse üle taotluses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates hüvitise määramise otsuse tegemise päevast. Kui taotlust ei rahuldata, siis saadetakse taotlejale motiveeritud ostus viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad