Sotsiaaltoetused ja -teenused erivajadusega inimesele

 

Lehelt leiad teenused ja toetused, mida pakub Tallinna linn inimesele, kellel on füüsilisest või vaimsest tervisest tingitud erivajadus. Teenuste eesmärk on suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ning pakkuda nõustamist ja tuge neile, kes vajavad lisaabi igapäevastes tegevustes. Palun märka, et mõne teenuse eest tasub märgitud mahus Tallinna linn, kuid suurema teenusemahu vajadusel tuleb kasutajal selle eest ise maksta. Samuti leiad siit infot riigi sotsiaaltoetuste ja teenuste kohta.  

 

Abi viipekeeles suhtlejale 

viipekeeles suhtlejad.jpg
Viipekeele tõlk

Eesti viipekeele tõlk avalike teenuste kasutamiseks või perekondlikel sündmustel osalemiseks, 2-3 tundi kuus

Sotsiaalnõustamine viipekeeles
Abi igapäevaelus ettetulevate probleemide lahendamisel, töö leidmisel, suhtlemisel. 

Viipekeele õpe lastele ja vanematele 

Viipekeele e-õpikud kuulmispuudega lastele ja nende kuuljatele pereliikmetele, viipekeeles suhtlemiseks

Kaugtõlke teenus

Tasuta kaugtõlketeenus on mõeldud kuulmislangusega (peamiselt kurtidele) inimestele. Kaugtõlketeenust osutatakse Skype’i kaudu. 

 

Abi igapäevaelus toimetulekuks

juhtkoer.jpg
Isiklik abistaja 

Füüsiline abi igapäevaelus, abi liikumisel, liikumispuudega inimese saatja.

Igapäevaelu toetamine 

Inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet.

Koduteenus

Iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, abi majapidamistöödega, poes või apteegis käimisega.

Abivahendid

Abivahend riigipoolse soodustusega

Tugiisik intellektihäirega inimesele 

Tugi ja juhendamine igapäevaelus, suunamine, motiveerimine suurema iseseisvuse jaoks 

Psüühikahäirega inimese tugiteenus 

Psüühikahäirega inimese toetamine, teenus on mõeldus ka olukorras, kus inimene ei ole ise valmis abi vastu võtma.   

Puudega inimese hooldaja 

Hooldaja määramine täisealisele erivajadusega inimesele. Hooldajatoetuse taotlemine. 

Omastehooldaja asendamine 

Abivajaja hooldamine, kui omastehooldaja vajab lühiajaliselt puhkust ja vaba aega 

Eestkoste seadmine

Käib kohtu kaudu.  Inimesele määratakse seaduslik esindaja, kes kaitseb tema vara, õigusi ning huve, kui ta ei suuda ise seda oma vaimse tervise tõttu teha.

  

Juhtkoera pidamise toetus 

Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Rehabilitatsiooniteenus 

Teenused puudega või piiratud töövõimega inimesele, et õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osalemiseks, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.  

Sotsiaaltoetused ja majanduslik toimetulek

arvepidamine.jpg
Toimetulekutoetus

Abi toimetuleku tagamiseks, sh ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Abi ravimite, abivahendite või muu eluks vajaliku ostu kompenseerimiseks. 

Pensionilisa

Makstakse vanadus- või töövõimetuspensionäridele ning vähenenud töövõimega inimestele sünnipäevale eelneval kuul

Juhtkoera pidamise toetus 

Raske või sügava nägemispuudega inimese juhtkoera eest makstav toetus, makstakse kord kvartalis.

Võlanõustamine 

Kuidas tulla toime  tekkinud võlgnevuste ja nende tasumisega ning kuidas vältida uute võlgade teket. 

Majandamisnõustamine

Inimest ja tema pere nõustatakse, kuidas rahaliselt paremini toime tulla ja ennetada võlgadesse sattumist.

Eluruum

elukeskkond erivajadusega inimesele.jpg
Eluruumide kohandamise hüvitamine 

Kodu kohandamine puudega inimesele, kaldteede paigaldamine, iseseisev kodune toimetulek liikumispuudega inimesele 

Erihoolekandeteenused 

Toetavad teenused erivajadusega inimesele, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus teenuseosutaja pakutud elupinnal. 

Häirenupp 

Aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste turvatunnet, samuti tagada abi jõudmise teenuse kasutajani võimalikult kiiresti
Sotsiaaleluruum 

Eluruumi eraldamine, sotsiaalkorterid Tallinna elanikele

Iseseisvasse ellu tagasi aitamine 

Sotsiaalmajutus, nõustamine ja juhendamine, inimese või pere toimetulekuvõime parandamine, toetus iseseisvaks eluks

Varjupaik 

Öömaja, vältimatu sotsiaalabi

Üldhooldekodu 

Ööpäevaringne hooldamine üldhooldekodus, inimesele, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abiga 

Transport ja ligipääsetavus 

Ligipääsetavuse kohta leiad infot ligipääsetavuse infosüsteemist.jpg

Tallinna ligipääsetavuse infosüsteem

Tallinna ühiskondlike objektide ligipääsetavuse info. Veebileht on mõeldud erivajadustega inimesele, kuid ka lastega vanematele, eakatele, turistidele 
Sotsiaaltransport 

Linna poolt täielikult või osaliselt tasutud transporditeenus liikumis-, nägemis- ja vaimupuude või psüühikahäirega inimesele regulaarseteks või üksikuteks sõitudeks 

Abivahendite põhikontaktid 


Nägemis-, liikumis-, ja kuulmisabivahendid  
Parkimiskaart 

Lihtsamini ligipääsetav parkimiskoht puudega inimesele või tema saatjale

 

 

Kogemusnõustamine ja tugiisik 

tegevusteraapia.jpg
Kogemusnõustamine nägemispuudega inimesele

Grupitöö ja individuaalne kogemisnõustamine, igapäevaelu oskuste arendamine, sotsiaalne kaasatus, ka peale traumat või tervisekahjustust elumuutustega kohanemiseks.

Kogemusnõustamine psüühikahäirega inimesele 

Abi ja tugi inimeselt, kes on psüühilisest haigusest hästi taastunud, innustamine, motiveerimine 

Psühhosotsiaalne nõustamine nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele 

Pereliikmete ja tugivõrgustiku puudespetsiifiline nõustamine, kliendi oskuste arendamine 

Psüühilise erivajadusega noorte tugigrupp

Psühholoogiline nõustamine ja teraapia esmase psüühilise haiguse episoodiga 18-30. aastastele noortele. 

 

 

Töötamine ja õppimine 

punktkiri.jpg

Töökeskused ja töötamise toetamine ning pikaajaline kaitstud töö - töötamise võimalused inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul, vaid vajavad sobivat töökeskkonda, jõukohast töötempot ning juhendamist ja abi. 

Eesti töötukassa teenused

Vähenenud töövõimega inimestele, töökoha kohandamine, töövõime hindamine, kaitstud töö, karjäärinõustamine, töövõimetoetus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 

Õppimisvõimalused toetavas ja rahulikus õppekeskkonnas, individuaalne lähenemine

Tallinna Kopli Ametikool 

Õppimisvõimalused haridusliku erivajadusega õpilasele

Tööõigusnõustamine 

Nõustaja vastab töölepingut, puhkust, palka, töösuhteid puudutavatele küsimustele

Kuuldematerjalide koostamine 

Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

 

 

Vaba aeg 

vaba aja veetmise võimalused erivajadusega inimesele.jpg
Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus 

Vaba aja veetmine ligipääsetavates ruumides, koolitused, tegevused 

Linnaosade päevakeskused 

Huvitegevus ja vaba aja veetmise võimalused, sotsiaalteenused, toitlustamine 

Raamatukogu koduteenindus 

Teavikute tellimine ja kojuvedu kord kuus 

Kuuldematerjalide koostamine 

Paberkandjal  info, teabe ja õppematerjalide muutmine helifailideks.

Päevahoid mäluhäirega eakale 

Turvaline keskkond dementsusega eakale, kes vajab päevahoidu. Perele, kes ei saa eakat üksi jätta. 

 

 

 

Asutused, kes pakuvad erivajadustega inimestele teenuseid 

Käo Tugikeskus - täiskasvanud teenusekasutajal on võimalus saada igapäevaelu toetamise teenust

Tallinna tugikeskus Juks - ootab teenustele intellektihäirega inimesi, kes on vähemalt 18. aastased

Tallinna Vaimse Tervise Keskus - vaimse tervise teenused psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele ja nende peredele

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid erivajadustega inimeste toetamiseks. 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 17.06.2021