Sünni registreerimine

NB! SEOSES COVID-19 LEVIKUGA EI TOIMU ASUTUSES VASTUVÕTTU. Kõik e-teenused töötavad ja on kättesaadavad.

Seoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga tuleb perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.

Perekonnaseisuameti ruumides ON KOHUSTUS KANDA MASKE JA HOIDA DISTANTSI (2+2 reegel)!
NB! Asutusel on õigus mitte lubada hoonesse ilmsete haigustunnustega inimesi.

UUS sünni registreerimise e-teenus on aadressil www.rahvastikuregister.ee - Perekond - Sünni registreerimine.
Sünni registreerimise avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad,
kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed edastanud rahvastikuregistrile.

Sünnikande koostamine lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel, isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

 • Sünni registreerimise teenus on aadressil www.rahvastikuregister.ee - Perekond - Sünni registreerimine.
  Sünni registreerimise avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad,
  kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed edastanud rahvastikuregistrile.

  Lapsele nime panekuks on soovi korral võimalus sooritada nime päring – teil on võimalik sisestada nimi, mida soovitakse anda lapsele sünni registreerimisel. Päringu tulemuseks on, kas jaatava või argumenteeritud eitava vastuse saamine perekonnaseisuametnikult. Vastus tuleb Teile riigiportaali.

  Lapsele nime andmine.

  Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga seotud kaks nime. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole. Eesnimi ei tohi sisaldada numbreid või mittesõnalisi tähiseid ega moodustada koos perekonnanimega üldtuntud isiku nime. Erandi võib teha juhul, kui lapsel või lapse vanematel on oma kodakondsuse, peresuhete, rahvuskuuluvuse või muude asjaolude tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotletav nimi on sellele vastav.

  Eestikeelne eesnimi peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele. Eestikeelse eesnime hääldus ja kirjapilt on sama ning see ei sisalda võõrtähti (nt c, č, q, w, x y), võõrsõna tähti (f, š, z, ž), võõrkeelseid täheühendeid (nt th, sh) ega alga tähtedega g, b, d. Võõrkeelne eesnimi peab vastama vastava keele õigekirjutuse reeglitele ning olema välisriigis kasutusel eesnimena.

  Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või ainsa vanema perekonnanime. Kui vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele ühe vanema perekonnanimi. Mitmikele antakse sama perekonnanimi. Lapsele ei saa anda vanema kahest nimest koosnevat perekonnanime. Erandina võib lapsele anda vanema kahest nimest koosneva perekonnanime, kui vanem on omandanud selle sünniga, mõlemad või ainus vanem kannab topeltnime või kui lapse õel või vennal on kahest nimest koosnev perekonnanimi, mis ühtib vanema kahest nimest koosneva perekonnanimega.

  Isikutuvastus

  Teid tuvastatakse portaali sisse logimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Register teavitab andmete korrektsest täitmisest.

  Tulemus

  Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnitõendi saate kätte Tallinna Perekonnaseisuametis kahe nädala jooksul peale sünnikande tegemist. Tallinna elanikele toimub laste nimetunnistuste pidulik kätteandmine Tallinna Raekojas. Üritusel osalemise soovist teavitada sünni registreerijat. Üritusel osalemine on tasuta.
  Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise ja sünnitoetuse taotlemiseks palume pöörduda: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tulemuse saavutamiseks järgige ametniku soovitusi.

 • 1. Oma lapse sünd registreerige ühe kuu jooksul peale tema sündi. Tutvuge sünni registreerimise avaldusega (Lisa 1).
  2. Lapse nimi peab vastama Nimeseadusele.
  3. Tulge kohale aadressil Pärnu mnt 67, Tallinn.

  Isikutuvastus

  Võtke kaasa isikut tõendav dokument.

  Avalduse registreerimine

  Lapse sünni registreerimiseks esitataksee:

  • sünni registreerimise avaldus (Lisa 1);
  • meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta v.a kui on elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris;
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid (pass, ID-kaart );
  • abieludokument, kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse

   Välisriigi dokument (nt. abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

   Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega;

  • kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele pandava nime suhtes.

  Lapse hooldusõigus.

  Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse hooldusõiguse andmed. Omavahel abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Vanemad, kes pole omavahel abielus, peavad valima, kas hooldusõiguse saab üks vanem või mõlemad. Hooldusõigus on vanema õigus ja kohustus hoolitseda oma alaealise lapse eest ning hõlmab isiku- ja varahooldust. Hooldusõiguslik vanem on lapse seaduslik esindaja. Isikuhooldus on hooldaja õigus ja kohustus last kasvatada, tema järele valvata, tema viibimiskohta määrata ning tema igakülgse heaolu eest hoolitseda. Varahooldus hõlmab õigust ja kohustust valitseda lapse vara.

  Isaduse omaksvõtt.

  Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, tuleb esitada isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis (Lisa 1), isaduse omaksvõtt toimub vastavalt Perekonnaseadusele. Sünni registreerimisel koos isaduse omaksvõtuga on vajalik mõlema vanema kohalolek.

  Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel või pärast seda. Erandjuhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, saab seda teha ka naise raseduse ajal.

  Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (Lisa 2).

  Lapsele nime andmine.

  Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga seotud kaks nime. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole. Eesnimi ei tohi sisaldada numbreid või mittesõnalisi tähiseid ega moodustada koos perekonnanimega üldtuntud isiku nime. Erandi võib teha juhul, kui lapsel või lapse vanematel on oma kodakondsuse, peresuhete, rahvuskuuluvuse või muude asjaolude tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotletav nimi on sellele vastav.

  Eestikeelne eesnimi peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele. Eestikeelse eesnime hääldus ja kirjapilt on sama ning see ei sisalda võõrtähti (nt c, č, q, w, x y), võõrsõna tähti (f, š, z, ž), võõrkeelseid täheühendeid (nt th, sh) ega alga tähtedega g, b, d. Võõrkeelne eesnimi peab vastama vastava keele õigekirjutuse reeglitele ning olema välisriigis kasutusel eesnimena.

  Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või ainsa vanema perekonnanime. Kui vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele ühe vanema perekonnanimi. Mitmikele antakse sama perekonnanimi. Lapsele ei saa anda vanema kahest nimest koosnevat perekonnanime. Erandina võib lapsele anda vanema kahest nimest koosneva perekonnanime, kui vanem on omandanud selle sünniga, mõlemad või ainus vanem kannab topeltnime või kui lapse õel või vennal on kahest nimest koosnev perekonnanimi, mis ühtib vanema kahest nimest koosneva perekonnanimega.

  Tulemus

  Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse ja väljastab sünnitõendi. Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda riigiportaali kaudu, või oma linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale toetuse saamiseks taotluse esitamisega kuue kuu jooksul pärast lapse sündi. Riikliku vanemahüvitise ja sünnitoetuse taotlemiseks palume pöörduda: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, tel 16106 või esitada taotlus riigiportaali kaudu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tulemuse saavutamiseks järgige meie soovitusi

  Tallinna Perekonnaseisuamet

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind
  Sünni registreerimine väljaspool ametiruume Tallinnas üritus 120.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad