Tallinn arvudes 2008

Statistika aastaraamat Tallinn arvudes ilmub 2009. aastal 17. korda. Statistika aastaraamat sisaldab andmeid Tallinna rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse ja keskkonna kohta võrreldes varasemate aastate ning ka Harjumaa ja Eesti vastavate näitajatega. Lisas on esitatud võrreldavad andmed Läänemereäärsete riikide pealinnade kohta. Ajalis-ruumilise põhimõtte järgimiseks ning nii vertikaal- kui horisontaal-analüüsiks on andmete esitamine iga teema osas sarnane 2007. a aastaraamatuga: Tallinna viimase viie aasta näitajad, Eesti analoogilised näitajad ning lisaks seoses valglinnastumisega mõne teema osas Harjumaa võrdlusandmed.Iga teema sissejuhatuses on Tallinnaga seotud olulisemate tegevuste ning ettevõtete lühikirjeldus ning tabelites kasutatavate mõistete selgitused.Statistikakogumiku teemade ja tabelite valikul on lähtutud järgmistest põhimõttest ja vajadusest.

  • Tallinna ja linna valdkondlike arengukavade, strateegiate, aastaraamatute ja -aruannete ning erinevate analüütiliste ülevaadete koostamine;
  • Vajadus tutvustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna;
  • Tallinna osalemine erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ja konkurssidel, vastavate esitlusmaterjalide koostamine;
  • Aastas üle 50 erinevaid sotsiaalmajanduslikke valdkondi käsitlevale teabenõudele operatiivne vastamine.

Iga peatüki alguses on teemakaart või graafik ning tabelites kasutatavate statistiliste mõistete definitsioonid.

Tallinn Arvudes on eesti ja inglise keelne, vene keeles on lisatud teemade loetelu ja Tallinna üldandmed.

Trükiväljaanne ühtib pdf-formaadis failiga, kopeerimise ja andmete kasutamise lihtsustamiseks on kõik kogumiku tabelid eraldi failis, xls-formaadis (Excel).

 

Varasemate aastakäikude Tallinn arvudes kogumikud:

 

Lisainfo ja tellimine:

Tallinna Linnakantselei arenguteenistus
Peeter Kuulpak
6404442

Viimati muudetud: 05.08.2011