Tallinna Haridusameti tutvustus

Aadress: Estonia pst 5a
10143 Tallinn

Telefon:  640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75014289
Juhataja: Andres Pajula
Hariduse teemaveeb: www.tallinn.ee/haridus

Ameti tegevusvaldkond: haridusküsimuste korraldamine Tallinnas ning üld-, kutse- ja huvialahariduse administreerimine linna munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.

Tallinna Haridusameti teenused.

Tallinna Haridusamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • ameti hallatavate asutuste võrgu arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks, ümberkujundamiseks ja tegevuse lõpetamiseks
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • munitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja juhendamine ning vajadusel nende koolituse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste kvaliteedisüsteemi toimimise tagamine ja selle arendamine;
 • laste ja vanemate nõustamine;
 • erivajadustega laste nõustamine ja õpetamise korraldamine;
 • haridusürituste korraldamine;
 • koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja üldhariduskoolides õppivate õpilaste arvestuse pidamine;
 • haridusalase rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine;
 • ameti haldusala eelarve projekti koostamine;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
 • ameti haldusala aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
 • linnavara valitsemine ameti haldusalas;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.
   

Lisainfo

Missioon: Õppijale mõeldes arendame parima, kaasaegse ja mitmekülgseima õpikeskkonna.  

Visioon: Olla kvaliteetse õpikeskkonna professionaalne arendaja.

Põhiväärtused: 1) kompetentsus (teeme parimaid otsuseid); 2) usaldusväärsus (oleme asjatundlikud ja ausad); 3) eesmärgipärasus (tegutseme ühiste sihtide saavutamiseks); 4) koostöö (töötame üheskoos ja avatult); 5) hoolivus (märkame ja aitame)

Tallinna Haridusameti haldusalas on (alates oktoobrist 2019) kokku 194 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas: 

 • 124 koolieelset lasteasutust (4 lastesõime, 120 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis); 
 • 57 üldhariduskooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi); 
 • 10 huvikooli
 • 1 kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool); 
 • Tallinna Õppenõustamiskeskus; 
 • Tallinna Õpetajate Maja.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 760 last, koolides õpib 44 000 ning huvikoolides 7800 õpilast

 

Viimati muudetud: 11.02.2021