Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Kommunaalamet.jpgAadress: Mündi 2,
15197 Tallinn
Telefon:  645 7191
E-post: kommunaal@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014913
Juhataja: Ain Valdmann

SZ 9001_color_lin.jpg  SZ 14001_color_lin.jpg


Ameti tegevusvaldkond:

 • keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas, lähtudes soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest. 


Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • Tallinna linna (edaspidi linn) avalikult kasutatavate taristuobjektide, sh avalike teede, sildade, tunnelite, viaduktide, sademeveekanalisatsiooni, avalike objektide välisvalgustuse, jalgratta- ja jalgteevõrgustiku, teemaal asuva haljastuse, parkide, sh ajalooliste parkide, haljasalade, purskkaevude, monumentaalkunsti objektide ja hüdrotehniliste ehitiste kavandamise, projekteerimise, ehituse, remondi ja hoolduse korraldamine, sh järelevalve korraldamine;
 • teemaale linnamööbli ja jäätmemahutite paigaldamise ja nende hoolduse korraldamine;
 • jalgrattaparklate rajamise ja käitamise korraldamine;
 • linna avalike tualettide haldamine;
 • linnale kuuluvate ranna- ja kaldakindlustuste haldamine;
 • linna metsade, haljas- ja rohealade võrgustiku säilitamise, arendamise ja säästliku kasutamise korraldamine;
 • asendusistutuste organiseerimine sh vajalike projektide koostamine ja järelevalve;
 • keskkonnajärelevalve tegemine;
 • koostöös vee-ettevõtjatega linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava elluviimise korraldamine ja seire;
 • linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine;
 • linna kvaliteetse veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise korraldamine;
 • linna tehnotaristu ja energeetika säästva arengu planeerimine Tallinna arengustrateegia ja Tallinna energeetikakontseptsiooni kohaselt, üld- ja teemaplaneeringute koostamise ning planeeringute ja ehitusprojektide menetlemise protsessis;
 • ameti pädevuse piires energiasäästu tagamisega ja kaugküttepiirkonna määramisega seotud tegevuste ja põhimõtete järgimise korraldamine;
 • ameti tegevusvaldkonda puudutavate arengukavade, sh linna teehoiukava, teede arengukava, haljastu tegevuskava, keskkonnastrateegia, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jt linna tehnotaristu arengukavade kavandamise, koostamise ja elluviimise korraldamine;
 • elutähtsate teenuste osutajate nõustamine, järelevalve tegemine elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise üle, sh elutähtsa teenuse katkestuse ennetamise meetmete rakendamise üle, elutähtsate teenuste osutajate koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja plaanide läbivaatamine ning nende vastavuse kontrollimine õigusaktides sätestatud nõuetele ja kinnitamise korraldamine, ülevaadete koostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust, elutähtsate teenuste kirjelduste ja toimepidevuse nõuete väljatöötamine ja kehtestamise korraldamine ning vajaduse korral nende ajakohastamine;
 • linnas projekteeritavate avalikult kasutatavate teede, parklate ja tehnoehitiste projekteerimistingimuste koostamine ja väljastamine;
 • üld-, teema- ja detailplaneeringute, tee- ja tänavavalgustusehituse jt projektide kooskõlastamine;
 • ehitusprojektide, ehitus- ja kasutuslubade menetluses arvamuse andmine haljastu- ja tehnotaristu küsimustes;
 • tänavakaubanduse, reklaami, avalike ürituste jt lubade kooskõlastamine;
 • kaevetöölubade, puude raielubade, linnatänavatel erakorraliseks veoks ja sõiduks tasuliste erilubade ja muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud lubade taotluste menetlemine, lubade andmine, peatamine ja tühistamine;
 • järelevalve kaeve- ja avariitööde üle;
 • teeregistri ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;
 • planeerimisseaduse § 131 kohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud ehitiste ehitamine ja/või planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud halduslepingute koostamine, sõlmimine, muutmine, lõpetamine ja järelevalve, millega huvitatud isik võtab planeerimisseaduse § 131 lõikes 1 nimetatud kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või sellega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks;
 • ettepanekute tegemine linna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike maastike või nende üksikelementide kaitse alla võtmiseks ja kasutamise tingimuste määramiseks ning linna kaitse alla võetud objektide valitsemine;
 • veehaarete kaitse ja säästliku kasutamise korraldamine ja veehaarete, puurkaevude ning puuraukude rajamistaotluste menetlemine ja seisukohtade esitamine;
 • linna veekogude ja märgalade kasutamise ja kaitse korraldamine;
 • linna koostatavate arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine;
 • välisõhu mürakaardi, välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise korraldamine;
 • õhukvaliteedi parandamise kava koostamine;
 • koerte ja kasside registreerimise ja lemmikloomadega seonduvate probleemide ennetamise korraldamine;
 • hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, hoidmise ja omanikule tagastamise või uuele omanikule üleandmise ning omanikuta looma hukkamise korraldamine;
 • omasteta või avalikus kohas leitud surnu sündmuskohast äravedamise korraldamine;
 • omasteta või tundmatu isiku matmise korraldamine;
 • kaasaegsete maastikuarhitektuursete lahenduste toomine planeeringutesse ja projektidesse ning innovatiivsete ja looduspõhiste lahenduste kasutuselevõtu koordineerimine;
 • õigusvastaselt määritud linnavara puhastamine;
 • ameti tegevusvaldkonda puudutavate teadus- ja uurimistööde koostamise korraldamine;
 • ameti hallatava asutuse arengusuundade kujundamine, töö koordineerimine ja järelevalve ning ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks ja ümberkorraldamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • ameti tegevusvaldkonnaga seotud linnavalitsuse alatiste ja ajutiste komisjonide ning töörühmade töö korraldamine;
 • Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti eesmärkide täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
 • ametile valitsemiseks antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktides sätestatud korras;
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;
 •  linna haljastus- ja heakorratööde korraldamine ja koordineerimine;
 • haljastute ja kalmistute korrashoiu ja hoolduse korraldamine;
 • avalike lastemänguväljakute võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
 • koerte jalutusplatside ja ujutamiskohtade võrgustiku arendamine, nende rajamine ja hooldus;
 • parkide ja haljasalade ühtse infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine;
 • lõhnaaine esinemise vähendamise kava, saasteainete heite vähendamise tegevuskava jt ameti tegevusvaldkonda kuuluvate kavade kohta arvamuse kujundamine ja esitamine;
 • metsateatiste kohta seisukoha, arvamuse jm kujundamine ja esitamine ning vajaduse korral esitatud metsateatiste kooskõlastamine;
 • ameti pädevuse piires ettepanekute esitamine riigi ja linna valdkondlike arengukavade eelnõude koostamiseks;
 • keskkonnakaitseliste uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine;
 • ettepanekute tegemine ranna ja kalda ehituskeeluvööndi muutmiseks;
 • projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;
 • arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;
 • komplekslubadele, geoloogilistele uuringulubadele, maavara kaevandamislubadele, vee-erikasutuslubadele, õhusaastelubadele ja muudele seadustega sätestatud keskkonnalubadele linna seisukohtade esitamine;
 • keskkonnaseire ja analüüs;
 • keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine, isikute nõustamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel;
 • avalikkuse kaasamise, keskkonnakasvatuse ja -hariduse ning teavitamise alase tegevuse korraldamine.
Viimati muudetud: 10.06.2021