Tallinna Kultuuriameti tutvustus

Vabaduse väljak10.jpgAadress: Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon: 645 7170
E-post: kultuur@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014971
KMKR number: EE100350621
Juhataja: Aini Härm
Tallinna Kultuuriameti Facebook: www.facebook.com/Tallinna.Kultuuriamet/

Avatud
E, T, K, N 08.15 - 17.00
R 08.15 - 15.45

 

Ameti tegevusvaldkonnad: 

 • kultuuritegevuse korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate asutuste töö korraldamine;
 • kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine ning võimaluste loomine mittetulundus- ja huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks;
 • Tallinna kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine.


Tallinna Kultuuriameti teenused


Tallinna Kultuuriamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised: 

 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • linna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja teadvustamine;
 • ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • kultuurivaldkonna arengukava koostamise korraldamine;
 • linna kultuurielu mitmekesistamiseks kultuuriprojektide algatamine ning nende korraldamine;
 • kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide, liitude ja ühingutega koostöö arendamine;
 • kultuurisündmuste ja -asutustega seotud teabelevi korraldamine;
 • osalemine rahvusvahelistes kultuuripärandi- ja kultuuriprojektides;
 • kultuuriürituste korraldajate ja mittetulundusühingute esindajate nõustamine;
 • kultuurivaldkonna arendamiseks vajalike investeeringute kavandamine ning nende korraldamine ja koordineerimine ameti haldusalas;
 • Tallinna kunstikogu haldamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise meedet tutvustavate teabepäevade ning mittetulundustegevuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kasutajakoolituste korraldamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste õigusküsimuste lahendamise koordineerimine;
 • ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;
 • ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;
 • linnavara säästlik ja efektiivne valitsemine;
 • Tallinna kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.


Tallinna Kultuuriameti 
haldusalas on 7 asutust: 


Tallinna Kultuuriameti
 korraldatavad traditsioonilised sündmused:

Tallinn on osaline ERF Urbact programmi välisprojektis  "Kultuuri kättesaadavus kõikidele linnakodanikele", mille eesmärgiks on kultuuri kättesaadavust parandava tegevuskava loomine.

Tallinna Kultuuriamet toetab kultuuriprojekte vastavalt Tallinna linna Mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustele. Täpsem info ja juhendid on leitavad lehelt Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Viimati muudetud: 10.11.2020