Tallinna Kultuuriameti tutvustus

Vabaduse väljak10.jpgAadress: Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn
Telefon: 645 7170
E-post: kultuur@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014971
KMKR number: EE100350621
Juhataja: Aini Härm
Tallinna Kultuuriameti facebook: www.facebook.com/Tallinna.Kultuuriamet/

Avatud                                                                                                                              esmapäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval 08.15 - 17.00                    reedel 08.15 - 15.45

Ameti tegevusvaldkonnad: 

 • kultuuritegevuse korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate asutuste töö korraldamine;
 • kultuurisündmuste korraldamine ja toetamine ning võimaluste loomine mittetulundus- ja huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks;
 • Tallinna kultuuripärandi säilitamine ja tutvustamine.


Tallinna Kultuuriameti teenused


Tallinna Kultuuriamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised: 

 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • linna kultuuriloolise eripära, rahvuskultuuri ning vaimse ja materiaalse pärandi kaitsmine ja teadvustamine;
 • ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • kultuurivaldkonna arengukava koostamise korraldamine;
 • linna kultuurielu mitmekesistamiseks kultuuriprojektide algatamine ning nende korraldamine;
 • kultuuri- ja haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste, organisatsioonide, liitude ja ühingutega koostöö arendamine;
 • kultuurisündmuste ja -asutustega seotud teabelevi korraldamine;
 • osalemine rahvusvahelistes kultuuripärandi- ja kultuuriprojektides;
 • kultuuriürituste korraldajate ja mittetulundusühingute esindajate nõustamine;
 • kultuurivaldkonna arendamiseks vajalike investeeringute kavandamine ning nende korraldamine ja koordineerimine ameti haldusalas;
 • Tallinna kunstikogu haldamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 • mittetulundustegevuse toetamise meedet tutvustavate teabepäevade ning mittetulundustegevuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kasutajakoolituste korraldamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste õigusküsimuste lahendamise koordineerimine;
 • ameti haldusala eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamine või koordineerimine;
 • ameti ja selle hallatavate asutuste osutatavate tasuliste teenuste hindade kehtestamine;
 • linnavara säästlik ja efektiivne valitsemine;
 • Tallinna kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.


Tallinna Kultuuriameti 
haldusalas on 7 asutust: 


Tallinna Kultuuriameti
 korraldatavad traditsioonilised sündmused:

Tallinna Kultuuriamet toetab kultuuriprojekte vastavalt Tallinna linna Mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale ja Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustele. Täpsem info ja juhendid on leitavad lehelt Mittetulundustegevuse toetamine kultuurivaldkonnas

Viimati muudetud: 12.02.2020