Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti tutvustus

171353.jpgAadress: Paldiski mnt 48a, 
10614 Tallinn
Telefon:  14410 või 661 9860
(ööpäevaringselt; kõne hind vastavalt teie operaatori hinnakirjale)
E-post: munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75034502
Ameti juhataja: Aivar Toompere

Lahtioleku ajad:
E:        8.15 - 18.00
T-N     8.15 - 17.00
R         8.15 - 16.00

Ameti tegevusvaldkonnad:

 • osalemine avaliku korra tagamisel,
 • linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine,
 • ajutine liikluse reguleerimine,
 • sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes,
 • abitelefoni 14410 haldamine,
 • elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning
 • supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.

MUPO pädevusse kuuluvate probleemide korral (valesti parkimine, lumest koristamata ja libedad kõnniteed, jääpurikad, hulkuvad loomad, avalik kord jne) helistage telefonil 14410 (ööpäevaringselt) või tavatelefonil 6619860 (tööpäeviti 9.00-16.00). NB! Helistades numbril 14410 on hind vastavalt helistaja mobiilioperaatori hinnakirjale.

Munitsipaalpolitsei linnaosades
Kriisideks valmisolek


Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti teenused.Tallinna Munitsipaalpolitsei amet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • järelevalve teostamine linnavolikogu vastu võetud eeskirjade täitmise üle ja nende rikkumiste korral väärtegude menetlemine;
 • väärteomenetluse seadustikust tulenevate kohtuvälise menetleja ülesannete täitmine ja väärteomenetluses osalemine linnavalitsuse volitusel;
 • korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, tarbijakaitseseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseaduse, looduskaitseseaduse, maapõueseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse, muinsuskaitseseaduse, turismiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine;
 • linna omandis või valduses oleva vara valve;
 • linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine;
 • väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine;
 • ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
 • ameti pädevusse kuuluvate väärtegudega seonduv ennetustöö;
 • sotsiaalsete ja kasvatuslike meetmete rakendamine süütegusid põhjustavate tegurite mõju vähendamiseks;
 • teabe edastamine linna ametiasutustele haldussunni kohaldamise vajaduse kohta;
 • ameti pädevuse piires koostöö tegemine teiste kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusasutuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute ning teiste riikide asjaomaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha rakendamine oma tegevusvaldkonna raames;
 • anda taksoveolubasid, taksoveo sõidukikaarte ja sõidukijuhi teenindajakaarte ning korraldada seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid taksoveo valdkonnas;
 • teostada järelevalvet taksoveolubade, taksoveo sõidukikaartide ja sõidukijuhi teenindajakaartide üle;
 • anda ühistranspordiseaduse § 1 lõikes 81 sätestatud sõidukijuhi teenindajakaarte ning teostada nende järelevalvet;
 • abitelefoni 14410 haldamine;
 • elanikkonna juhendamine häda- ja kriisiolukordades ning koostöös lepingupartneritega elanikkonna ettevalmistamine häda- ja kriisiolukorras toimetulemiseks, elanikkonnakaitse meetmete ning häda- ja kriisiolukorras käitumise juhiste väljatöötamine, evakuatsioonikohtade kaardistamine ja ettevalmistamine koostöös linnaosade valitsustega;
 • Tallinna linna haldusterritooriumil asuvates supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.

Tallinna ametiasutuste dokumendiregister on nähtav siinhttp://dhs.tallinn.ee/atp/?id=1255

Viimati muudetud: 17.05.2021