Tallinna linna kriisireguleerimisalased tegevused

Hädaolukorraks valmistumine, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamine ning linna kriisireguleerimisalaste tegevuste korraldamine

Hädaolukorra seaduses kasutatavad mõisted:

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse või nende kaasatud isikute kiire kooskõlastatud tegevus.

Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist, hädaolukorra lahendamist ning hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamist.

Elutähtis teenus - teenus, mis on hädavajalik eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu korraldamiseks.

Elutähtsa teenuse toimepidevus on elutähtsa teenuse osutaja järjepideva toimimise suutlikkus ja järjepideva toimimise taastamise võime pärast katkestust.

 

Tulenevalt hädaolukorra seadusest korraldab linn alljärgnevaid kriisireguleerimisalaseid tegevusi:

-   Tallinna riskianalüüsi koostamine;

-   Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamine;

-   Tallinna kriisikomisjoni, Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimismeeskonna, Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise komisjoni, Tallinna kriisikomisjoni kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi töö korraldamine;

-   Tallinna Abikeskuse telefoninumbri 1345 töö tagamine vastavalt Tallinna linna ja riigi vahelisele halduslepingule;

-   kriisireguleerimisalaste õppuste ja koolituste korraldamine;

-   elutähtsate teenuste osutajate nõustamine;

-   elutähtsate teenuste osutajate poolt koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide läbivaatamine ning nende vastavuse kontrollimine Siseministeeriumi juhendmaterjalidele;

-   elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust ülevaadete (kokku 5 ülevaadet) koostamine ja esitamine Siseministeeriumile.

 

 

 

Viimati muudetud: 09.02.2016