Linnavara kasutusse andmiseks kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine (Lasnamäe Spordikompleksi I korrusel asuv äriruum nr 68 ja osa koridorist)

Viimati muudetud 19.04.2021

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 17.04.2021 korraldus nr T-24-1/21/22

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 3 lg 1 p 3, § 4 lg 1, § 5 lg 1 p 5 ja lg 2, § 6-7, § 8 lg 3, § 11 lg 2, § 12-17 ning §-de 23-25 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2010 määrusega nr 28 “Hoonete või nende osade pakkumise teel kasutusse andmise tasu miinimummäärad“ § 1 p 7 ja võttes arvesse 1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ ekspertarvamust nr 1149/1120H

1. Moodustada Lasnamäe Spordikompleksi I korrusel asuva äriruumi nr 68 ja osa koridorist üürile andmiseks komisjon koosseisus:
1.1 komisjoni esimees - Laimons Raudsepp, Lasnamäe Spordikompleksi direktor;
1.2 komisjoni liikmed:
1.2.1 Ain Orav - Lasnamäe LOV linnamajanduse osakonna juhataja;
1.2.2 Anna Rosenfeld - Lasnamäe Spordikompleksi vanemspetsialist.
2. Korraldada kirjalik enampakkumine Lasnamäe Spordikompleksi I korrusel asuva äriruumi nr
68 pinnaga 23 m2 ja osa koridorist pinnaga 5,5 m2, üldpind kokku 28,5 m2 kasutusse andmine
järgmistel tingimustel:
2.1 äriruumi kasutusotstarve on sporditegevus;
2.2 üüri alghind on 6 eurot/m² kohta kuus;
2.3 Äriruumi kasutusse andmise aeg on alates 1. juunist 2021. a ja äriruum antakse kasutusse
tähtajagakolm aastat.
3. Äriruumi üürileandmise eritingimused on:
3.1 üüri suurenemine toimub üks kord aastas vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
3.2 üürileandja ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendusteks tehtud kulutusi;
3.3 üürnikul on õigus teha ruumidele parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul;
3.4 äriruumide allkasutusse andmine ei ole lubatud;
3.5 üürile lisanduvad äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, osa hoone kindlustusmaksetest jms), maksud ja koormised;
3.6 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate kasutuslubade vormistamise;
3.7 üürileandja ei hüvita ruumides asuva üürniku vara kahjustamist või hävimist loodusjõudude, vee- või küttesüsteemi rikete või vandaalitsemiste ja varguste puhul. Ruumides asuva vara kindlustab üürnik;
3.8 üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi äriruumi üürilepingu eritingimuste igakordse rikkumise korral vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ lisa 2 punktile 17;
3.9 äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“.
4. Osavõtutasu ei rakendata.
5. Pakkumuse tagatisraha suurus on pakutava 1 (ühe) kuu üüritasu. Tagatisraha tasuda enne pakkumuse esitamist Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse arvelduskontole nr IBAN: EE311010220061053015 viitenumber 5237050050050317, AS SEB Pank. Selgituseks: „tagatisraha, isiku nimi ja Lasnamäe Spordikompleksi peahoones asuva äriruumi enampakkumine“. Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse üürilepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena. Teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
6. Pakkumusele esitatavad nõuded:
6.1 Kirjalik pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
6.1.1 juriidilise isiku puhul nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed;
6.1.2 füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress ja kontaktandmed;
6.1.3 pakkuja tegevusala;
6.1.4 äriruumi number, millele pakkumine tehakse;
6.1.5 äriruumi kasutusotstarve ja pakkuja nõusolek võtta äriruumid kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
6.1.6 sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
6.1.7 äriruumide kasutusse võtmise aeg;
6.1.8 pangarekvisiidid, kuhu tagastada tagatisraha, kui pakkumist ei võidetud;
6.1.9 pakkumuse tegemise kuupäev.
6.2 Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma peab olema eurodes.
6.3 Pakkumusele tuleb lisada maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta.
6.4 Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastajaks on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne).
7. Enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema hinnaga pakkumuse ning kelle pakkumus vastab käesolevas korralduses esitatud nõuetele.
8. Pakkumused esitada hiljemalt 17. mai 2021 kella 11:00-ks Lasnamäe Spordikompleksi aadressile Pae 1, 11411 Tallinn, kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge "Lasnamäe Spordikompleksi Pae 1 üüripakkumine". Kontaktisik Anne Rosenfeld, tel 638 1613. Ümbrikud avatakse 17. mail 2021 kell 11:10 Lasnamäe Spordikompleksis.
9. Äriruumiga saab tutvuda aadressil Pae 1, Tallinn tööpäeviti ajavahemikul 10:00-15:00. Tuleb eelnevalt registreeruda ja informatsiooni saab Lasnamäe Spordikompleksi vanemspetsialistilt, tel +372 638 1613.
10. Üürileping sõlmitakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 „Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine“ kinnitatud üürilepingu vormile.
11. Kui enampakkumise võitja ei ole üürilepingut sõlminud ühe kuu jooksul, arvates linnavara kasutusse andmise haldusakti jõustumisest, on haldusakti andjal õigus oma otsus kehtetuks tunnistada. Sel juhul tagatisraha ei tagastata.
12. Enampakkumisel osalemisega seotud kulutusi osalejatele ei hüvitata.
13. Enampakkumise teade avaldada Tallinna linna ja Lasnamäe Spordikompleksi veebilehtedel.
14. Korraldusele on õigus esitada vaie Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kaudu Tallinna Linnavalitsusele (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või kaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest.

Ametlike teadete nimekiri