Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise äriruumide üürile andmiseks

Viimati muudetud 25.03.2021

Tallinna Kesklinna Valitsus kuulutab välja vastavalt Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 kehtestatud „Linnavara kasutusse andmise korrale“ avaliku kirjaliku enampakkumise järgmistel aadressidel asuvate äriruumide üürile andmiseks:

1. J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 III korruse osa äriruumist nr 93 (inv pl) pinnaga 15,0 m²: 

1.1 äriruum antakse kasutusse tähtajatult; 

1.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo; 

1.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise; 

1.4 üüri alghind 60 eurot kuus (s.o 4 €/m2);

2. Mündi tn 2 // Raekoja plats 10 // Saiakang 1 keldrikorruse ja I korruse äriruum M7 (inv pl) üldpinnaga 77,6 m²: 

2.1 äriruumid antakse kasutusse viieks aastaks;

2.2 äriruumide kasutusotstarve on toitlustus kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punkti 3 mõistes, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks (toitlustusteenust võib osutada kella 10.00 kuni 2.00. Täiendava teenusena ei ole lubatud erootilise ja seksuaalse suunitlusega meelelahutus) ja jaekaubandus;

2.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumide kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise; 

2.4 üürnik kohustub kuumköögi kasutamisel tagama nõuetekohase ventilatsioonisüsteemi töö; 

2.5 üürnik kohustub tagama hoone haldajale vajadusel ööpäevaringselt avariitöödeks ligipääsu äriruumide I korrusel asuvale elektripaigaldise jaotuskilbile ja keldrikorrusel asuvatele hoone tehnosüsteemidele (sh soojasõlm, veemõõdusõlm ja Tallinna linna kaugkütte sisend). Selleks on kohustatud üürnik eraldama haldajale ühe avariivõtmete komplekti ning turva signalisatsiooni olemasolul vajaliku koodi aga samuti andma haldajale oma nn valveisikute kontaktandmed;

2.6 juhul, kui üürniku esindajal puudub võimalus viibida haldaja poolsel avariilisel vajadusel toimuval sisenemisel üürniku valduses olevatesse ruumidesse, on haldaja kohustatud informeerima üürnikku avariilisest ruumidesse sisenemisest telefoni teel ning samuti edastama vastava info nn taasesitataval kujul vähemalt üürniku e-postile. E-posti teade tuleb Cc saata ka Tallinna Kesklinna Valitsusele, kui üürileandjale;

2.7 üüri alghind 1940 eurot kuus (s.o 25 €/m2);

3. Pikk tn 41/1 asuva hoone keldrikorruse äriruum M1 (inv pl) üldpinnaga 161,1 m2:

3.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

3.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus ja olmeteenindus; 

3.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumenti vormistamise; 

3.4 üüri alghind 724,95 eurot kuus (s.o 4,50 eurot/m2);

4. Raekoja plats 16 // Vene tn 3 I korruse äriruum M3 (inv pl) üldpinnaga 74,0 m2

4.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

4.2 äriruumi kasutusotstarve on jaekaubandus;

4.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

4.4 üüri alghind 1850 eurot kuus (s.o 25 eurot/m2);

5. Suur-Karja tn 21 asuva hoone II korruse äriruum M3 (inv pl) üldpinnaga 148,0 m2

5.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks; 

5.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo;

5.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise;

5.4 üüri alghind 740 eurot kuus (s.o 5 eurot/m2);

6. Suur-Karja tn 21 asuva hoone III korruse äriruum M4 (inv pl) üldpinnaga 146,6 m2

6.1 äriruum antakse kasutusse viieks aastaks;

6.2 äriruumi kasutusotstarve on büroo;

6.3 kui üürniku poolt pakutav äriruumi kasutusotstarve eeldab teatud eritingimuste olemasolu, tagab üürnik oma kulul nende eritingimuste täitmise ja vajadusel vastavate dokumentide vormistamise; 

6.4 üüri alghind 733 eurot kuus (s.o 5 eurot/m2).

Punktides 1-6 toodud äriruumide üürile andmise üldised eritingimused on:

 • tasule äriruumide kasutamise eest lisanduvad kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, erakorralised heakorra- või ohutustööd, kindlustus ja remondifond) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud. J. Köleri tn 8 // Vesivärava tn 7 äriruumi kasutaja tasub üldkasutatavate ruumide kõrvalkulud proportsionaalselt kasutusse antud pinna suurusega; 
 • üür suureneb üks kord aastas tarbijahinnaindeksi muutuse alusel. Kui tarbijahinnaindeksi muutus on negatiivne, siis üüri suurus ei muutu;
 • üürileandja ei parenda üürile antavaid äriruume, ei hüvita üürniku poolt hoone ja selles asuvate äriruumide parendamiseks tehtud ja tehtavaid kulutusi ega maksa üürilepingu lõppemisel hüvitist parendustest tingitud äriruumide väärtuse suurenemise eest;
 • äriruume ei ole lubatud allüürile anda;
 • äriruumi üürilepingu muud tingimused tulenevad Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusest nr 73 "Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine".

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 SEB pangas tagastamatu osavõtutasu 65 eurot (viitenumber 5263050050050229).

Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda iga esitatava pakkumuse kohta. Tagatisraha suuruseks on vähemalt üüri alghind (viitenumber 5263050050050313). Pakkumuse tagatis võib olla antud ka pangagarantiina nõudmisega tasuda pakkumise korraldajale asjaomane rahasumma tagatise realiseerimise aluse esinemisel.

Pakkumus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg ja elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • linnvara kasutusotstarve;
 • nõusolekut võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumuse tegemise kuupäev.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes. Pakkumusele lisatakse osavõtutasu maksmist ja pakkumuse tagatise olemasolu tõendavad dokumendid. Pakkumus peab olema allkirjastatud. Kui allkirjastaja on esindaja, peavad pakkumusele olema lisatud esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne). Pakkujal ja pakkuja juhtimisorganitesse kuuluvatel isikutel ja nendega seotud äriühingutel  ei tohi olla rahalisi võlgnevusi Tallinna linna ees.

Äriruumidega tutvumine toimub kohapeal eelneval kokkuleppel telefonil 5289171. Infot kasutusse andmise tingimuste kohta saab telefonil 6457231.

Pakkumused esitada linnavara osakonnale (Nunne tn 18, III korrus tuba 304) kinnises ümbrikus, millele on tehtud märge vara kohta, millega seoses pakkumus on esitatud, hiljemalt 20. aprilliks 2021 kella 12.00-ks. Pakkumuste avamine algab 20. aprillil 2021 kell 12.15 Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkujad. Kirjaliku enampakkumise võidab pakkuja, kes on teinud kõige kõrgema pakkumuse.

Ametlike teadete nimekiri