Asenduskoduteenus

Asenduskoduteenuse eesmärgiks on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Õigus saada asenduskoduteenust on lapsel, kes vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 128 lõikes 1 sätestatud tingimustele, st:

1) kelle vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
2) kelle vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
3) kelle vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või piiratud;
4) kes on vanemast eraldatud;
5) kelle vanem kannab eelvangistust või vangistust;
6) kes on saatjata alaealine välismaalane;

ning kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta käesoleva seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Asenduskoduteenust saama õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust:
1) kuni tema 18-aastaseks saamiseni;
2) statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või 3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskodus viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes 12 kuu jooksul, millal ta omandas põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse.

Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on teenuseosutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 punktile 2, ja kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kelle jaoks asenduskoduteenuse osutamine on põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on asenduskoduteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse.

Tallinna linnas osutab asenduskoduteenust Tallinna Lastekodu.

 • Millest alustada

  Asenduskoduteenust õigustatud saama lapse eestkostja ülesandeid täitva linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitseametnik teeb otsuse lapse asenduskoduteenust saama suunamise kohta, valides lapsele välja ka sobiva asenduskoduteenuse osutaja.

  Asukohajärgsele maavanemale (Harju maavanemale) esitatakse rahastamise taotlus koos seaduses nimetatud dokumentidega, pärast mida vormistatakse asenduskoduteenuse haldusleping.

  Laste hoolekandeasutuses elav laps antakse ajutiselt perekonda ainult lapse huvidest lähtuvalt pereeluga tutvumise ja vanemate, sugulaste või teiste lapsele lähedaste isikutega sidemete säilitamise eesmärgil. Perekond, kes soovib laste hoolekandeasutuses elavat last ajutiselt perekonda võtta, peab selleks taotlema loa oma elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt (Tallinnas linnaosavalitsusest). Lapse ajutiselt perekonda andmiseks peab laste hoolekandeasutusel olema lapse seadusliku esindaja (vanema(te), eestkostja või lapse elukohajärgse eestkosteasutuse) kirjalik nõusolek. Lapse ajutiselt perekonda andmiseks sõlmitakse leping laste hoolekandeasutuse ning perekonna vahel, milles fikseeritakse poolte õigused ja kohustused. Laste hoolekandeasutus saadab lepingu koopia perekonna elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.

  Tallinna Lastekodu

  • Aadress:

   Vana-Pärnu mnt 9a

  • Telefon:

   677 6480

  • E-post:

   info@tallinnalastekodu.ee

  • Veebiaadress:

   vaata

  • Kommentaar:

   Tallinna Lastekodu on Tallinna linna hoolekandeasutus, mille põhieesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid. Asutus osutab mitmeid erinevaid sotsiaalteenuseid, kuid suurema ja mahukama osa osutatavast teenustest moodustab asenduskoduteenus.

 • Tallinna Lastekodu

  Nimetus Ühik Hind
  Tallinna laste hooldamine lastekodus Kuu 0.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad