Asenduskoduteenus

Asendushooldusteenuse eesmärgiks on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Kohaliku omavalitsuse üksus on eestkosteasutusena kohustatud tagama kõigile tema haldusterritooriumilt pärit lastele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud pika- või lühiajaliselt asendushooldusteenus hooldusperes, perekodus või asenduskodus.

Asendushooldusteenuse raames võimaldatakse lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, et tagada lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond.

Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes

Asendushooldusteenuse osutamine hooldusperes on lapse hooldamine sobivas peres, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Hooldusperes võib samal ajal olla kuni neli hooldatavat, sealhulgas hooldaja enda kuni 14-aastased lapsed ja teised hooldamist vajavad isikud. Laste arvu suurendamine hooldusperes on lubatud vaid asendushooldusel olevate laste huvides, kui selle jaoks annavad loa perre paigutatud ja perre paigutatavate laste eestkostjad. Hoolduspere vanemat, kes hooldab vähemalt nelja last, toetatakse vähemalt töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammääras. Ühe lapse hooldamisel toetatakse hoolduspere vanemat vähemalt ühe neljandiku ulatuses nimetatud töötasu alammäärast.

Asendushooldusteenuse osutamine perekodus

Asendushooldusteenuse osutamine perekodus on teenuse osutamine kuni kolme perevanemaga peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Perekodus osutab perevanem teenust elades lühi- või pikaajaliselt teatud perioodil koos perekodus olevate lastega. Ühe perevanemaga perekodu puhul elab perevanem koos lastega ööpäevaringselt ning kasutab 42-l päeval aastas kolmanda isiku abi.

Asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus

Asendushooldusteenuse osutamine asenduskodus on teenuse osutamine kasvatajatega peres, kus on samal ajal kuni kuus last. Asenduskodus hoolitsevad laste eest kasvatajad, kes töötavad töölepingu alusel. Asenduskodu peres on rohkemal arvul laste eest hoolitsevaid inimesi ning nad vahetuvad graafiku alusel tihedamalt kui perekodus.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koostöös linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakondade lastekaitse talitustega tagab kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitamise:

1) hindab lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust;

2) teeb otsuse paigutada laps hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse või asenduskodusse;

3) katab lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasub teenuseosutajale teenuse eest;

4) külastab asendushooldusel olevat last tema õiguste tagamise ja lapse heaolu hindamise eesmärgil vähemalt kaks korda aastas;

5) kogub ja säilitab asendushooldusel oleva lapse dokumente ning annab hooldusele suunatud lapse asendushooldusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuseosutajale;

6) tagab lapse sidemete säilimise vanemate ja kodukohaga ning loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuks.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet vormistab teenuseosutajaga asendushooldusteenuse tasu kokkulepped, mille alusel on võimalik Tallinnast pärit lapsi teenusele suunata. Amet tasub hiljem ka otse lapse asendushooldusteenuse eest, kui teenuse kasutamiseks on sõlmitud kolmepoolne leping Tallinna linnaosa valitsuse, ameti ja teenuse osutaja vahel.

Asendushooldusteenust perekodus ja asenduskodus osutavad Tallinna linnast pärit lastele 2019. aastal: Tallinna Lastekodu; SOS Lasteküla Eesti Ühing, SA Haapsalu Hoolekandekeskus.

 

 • Millest alustada

  Teenusele suunab lapse elukohajärgne linnaosa valitsus

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Tallinna Lastekodu

  Nimetus Ühik Hind
  Tallinna laste hooldamine lastekodus Kuu 0.00 €
  Asendushooldusteenus asenduskodus (Mustamäe majas raske või sügava puudega laps) kuu 2571.00 €
  Asendushooldusteenus perekodus kuu 1943.00 €
  Järelhooldusteenus asenduskodus (Mustamäe majas raske või sügava puudega isik) kuu 2571.00 €
  Järelhooldusteenus perekodus kuu 1671.00 €
  Järelhooldusteenus peremajas (Künni 9) kuu 951.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad