Avaliku ürituse luba

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikel üritustel osalejate arv piiratud ja tuleb tagada tervisekaitsenõuete täitmine. Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 korraldus nr 282

Korraldajal järgida Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ning Terviseameti juhendit avalike ürituste korraldamise nõuete kohta https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-eriolukorra-lopp-ja-kultuurivaldkond ja jälgida valitsuse eriolukorra lehelt jooksvalt teateid https://www.kriis.ee/et .

 

 

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.
Avaliku koosoleku korraldamisest teavitage Põhja prefektuuri.
Filmivõtete korraldamisest teavitage linnaosa valitsust.
Tänavamuusikuna esinemisest teavitage linnaosa valitsust.

 


 • Avaliku ürituse luba ei ole vaja taotleda üritusele
  , mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, välja arvatud kui see on kõrgendatud turvariskiga üritus või toimub ajavahemikus kl 22-6.

  Taotluse esitamiseks sisene infosüsteemi AKIS .
  AKIS kasutusjuhend.

  AKISe kaudu esitada elektroonne avaliku ürituse taotlus koos nõuetekohaste lisadokumentidega kõige varem 9 kuud enne ürituse korraldamist, kuid hiljemalt:
  a) 30 tööpäeva, kui üritus tingib liikluse ja/või ühissõidukite töö ümberkorraldamist;
  b) 20 tööpäeva, kui üritus toimub Vabaduse väljakul (tutvu Vabaduse väljakul avaliku ürituse korraldamise tingimustega);
  c) 20 tööpäeva, kui üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 22.00-06.00;
  d) 10 tööpäeva ülejäänud juhtudel.

  Ürituse luba võib taotleda ürituse korraldamiseks, mille järjestikune kestus on kuni seitse nädalat.

  Taotlusele tuleb alati lisada:
  1. avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2. mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari.

  Vajadusel lisada taotlusele:

  1. reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  2. kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
  3. liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem elektrooniliselt mõõtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1 : 500. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
  Kui üritusega kaasneb tänava või tee sulgemine, siis taotle Tallinna Transpordiametist tänava ajutise sulgemise luba .

  Kui üritusega kaasneb vajadus vanalinna jalakäijate alale sissesõitmiseks, siis taotle Tallinna Transpordiametilt ajutine sissesõiduluba vanalinna.

  4. parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  5. koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.


  Ürituse korraldaja ei pea taotlusele lisama kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalikku nõusolekut kinnisasja kasutamiseks, kuid peab tagama, et nõusolek on olemas. Avaliku ürituse luba ei anna õigust korraldada avalikku üritust teise isiku kinnistul, kui selleks puudub kinnisasja omaniku nõusolek.

  Linnakantselei võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.


  NB! Avalike ürituse korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral autori või teda esindava organisatsiooni poole.

  Tulemus

  Korraldaja saab jälgida taotluse menetluskäiku infosüsteemis AKIS.

  Pärast vajalike kooskõlastuste laekumist linna ametiasutustelt, Päästeameti Põhja päästekeskuselt ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurilt väljastatakse digiallkirjastatud avaliku ürituse luba. Ürituse korraldajale saadetakse e-kiri koos lingiga AKISes asuvale loale.
  Teave lubatud ürituse kohta ilmub automaatselt Tallinna kodulehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  • Kõrvaldada avaliku ürituse taotluse puudused vastavalt saadud juhtnööridele.
  • Kaevata ebaõiglane avaliku ürituse taotluse tagasilükkamise otsus edasi halduskohtusse.

  Tallinna Linnakantselei

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)


 • Avaliku ürituse luba ei ole vaja taotleda üritusele
  , mis toimub vabas õhus ning vabaks liikumiseks ja kasutamiseks alaliselt piiratud territooriumil, ehitises või selle osas, mis on ette nähtud avalikeks kogunemisteks, välja arvatud kui see on kõrgendatud turvariskiga üritus või toimub ajavahemikus kl 22-6.

  Loa saamiseks tuleb esitada täidetud avaliku ürituse loa taotluse vorm koos nõuetekohaste lisadokumentidega kõige varem 9 kuud enne ürituse korraldamist, kuid hiljemalt:
  a) 30 tööpäeva, kui üritus tingib liikluse ja/või ühissõidukite töö ümberkorraldamist;
  b) 20 tööpäeva, kui üritus toimub Vabaduse väljakul (tutvu Vabaduse väljakul avaliku ürituse korraldamise tingimustega);
  c) 20 tööpäeva, kui üritust soovitakse korraldada ajavahemikul 22.00-06.00;
  d) 10 tööpäeva ülejäänud juhtudel.

  Ürituse luba võib taotleda ürituse korraldamiseks, mille järjestikune kestus on kuni seitse nädalat.

  Taotlusele tuleb alati lisada:
  1. avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2. asukohaplaan, milles on märgitud täpne avaliku ürituse toimumise koht;
  3. mõõtkavas inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari.

  Vajadusel lisada taotlusele:
  1. reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  2. kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnakantselei kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
  3. liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks Tallinna Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse ja ühissõidukite ümbersõiduskeem elektrooniliselt mõõtkavas 1 : 1000 ning ristmike skeem mõõtkavas 1 : 500. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad;
  4. parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  5. koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

  Ürituse korraldaja ei pea taotlusele lisama kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalikku nõusolekut kinnisasja kasutamiseks, kuid peab tagama, et nõusolek on olemas. Avaliku ürituse luba ei anna õigust korraldada avalikku üritust teise isiku kinnistul, kui selleks puudub kinnisasja omaniku nõusolek.

  Linnakantselei võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.


  *(Mac OsX arvutiga prindi taotlus pdf formaati, muidu ei ole taotluse sisu nähtav - vaata ekraanipilti)


  NB! Avalike ürituse korraldaja on kohustatud järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral autori või teda esindava organisatsiooni poole.

  Isikutuvastus

  Võta kaasa isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita taotlus koos lisadokumentidega Vabaduse väljak 7, tuba 514

  Tallinna Linnakantselei

  • E

   (08:15 - 18:00)

  • T

   (08:15 - 17:00)

  • K

   (08:15 - 17:00)

  • N

   (08:15 - 17:00)

  • R

   (08:15 - 16:00)

  Tulemus

  Korraldaja saab jälgida taotluse menetluskäiku infosüsteemis AKIS.
  Pärast vajalike kooskõlastuste laekumist linna ametiasutustelt, Päästeameti Põhja päästekeskuselt ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurilt väljastatakse avaliku ürituse luba. Ürituse korraldajale saadetakse e-kiri koos lingiga AKISes asuvale loale. Teave lubatud ürituse kohta ilmub automaatselt Tallinna kodulehel.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui tulemus ei rahulda, siis on võimalik:
  1. Kõrvaldada avaliku ürituse taotluse puudused vastavalt saadud juhtnööridele.
  2. Kaevata ebaõiglane avaliku ürituse taotluse tagasilükkamise otsus edasi halduskohtusse.

 • Osutajad   Osutamiskohad