Sünni registreerimine

Hinne: 1 / 5

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist.


UUS sünni registreerimise e-teenus on aadressil www.rahvastikuregister.ee - Perekond - Sünni registreerimine.
Sünni registreerimise avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad, kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed edastanud rahvastikuregistrile.

Sünnikande koostamine lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel, isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

 • Sünni registreerimise teenus on aadressil www.rahvastikuregister.ee - Perekond - Sünni registreerimine.
  Sünni registreerimise avalduse saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad,
  kui tervishoiuteenuse osutaja on meditsiinilise sünnitõendi andmed edastanud rahvastikuregistrile.

  Lapsele nime panekuks on soovi korral võimalus sooritada nime päring – teil on võimalik sisestada nimi, mida soovitakse anda lapsele sünni registreerimisel. Päringu tulemuseks on, kas jaatava või argumenteeritud eitava vastuse saamine perekonnaseisuametnikult. Vastus tuleb Teile riigiportaali.

  Lapsele nime andmine.

  Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga seotud kaks nime. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole. Eesnimi ei tohi sisaldada numbreid või mittesõnalisi tähiseid ega moodustada koos perekonnanimega üldtuntud isiku nime. Erandi võib teha juhul, kui lapsel või lapse vanematel on oma kodakondsuse, peresuhete, rahvuskuuluvuse või muude asjaolude tõttu isiklik seos muukeelse nimetraditsiooniga ja taotletav nimi on sellele vastav.

  Eestikeelne eesnimi peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele. Eestikeelse eesnime hääldus ja kirjapilt on sama ning see ei sisalda võõrtähti (nt c, č, q, w, x y), võõrsõna tähti (f, š, z, ž), võõrkeelseid täheühendeid (nt th, sh) ega alga tähtedega g, b, d. Võõrkeelne eesnimi peab vastama vastava keele õigekirjutuse reeglitele ning olema välisriigis kasutusel eesnimena.

  Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või ainsa vanema perekonnanime. Kui vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele ühe vanema perekonnanimi. Mitmikele antakse sama perekonnanimi. Lapsele ei saa anda vanema kahest nimest koosnevat perekonnanime. Erandina võib lapsele anda vanema kahest nimest koosneva perekonnanime, kui vanem on omandanud selle sünniga, mõlemad või ainus vanem kannab topeltnime või kui lapse õel või vennal on kahest nimest koosnev perekonnanimi, mis ühtib vanema kahest nimest koosneva perekonnanimega.

  Isikutuvastus

  Teid tuvastatakse portaali sisse logimisel.

  Kinnitus avalduse kättesaamise kohta

  Register teavitab andmete korrektsest täitmisest.

  Tulemus

  Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse, mis on nähtav lapsevanematele, riigiasutustele ja perearstile. Sünni registreerimisel e-rahvastikuregistris edastatakse elektrooniline sünnitõend (krüpteeritult) lapsevanematele e-kirjaga. Paberkandjal sünnitõend väljastatakse Tallinna Perekonnaseisuametist kahe nädala jooksul peale sünni registreerimist kodanike vastuvõtuaegadel, ilma eelbroneeringuta.

  Hetkeolukorrast tingituna Tallinna elanike laste nimetunnistuste pidulikku kätteandmist Tallinna Raekojas ei toimu. Üritusel osalemise võimalusest teavitab sünni registreerija Perekonnaseisuametis kohapeal või e-kirja vahendusel. Nimetunnistusi väljastatakse ka Perekonnaseisuametis.
  Tallinna ühekordset lapse sünnitoetust saab taotleda lapse sünni registreerimisel Tallinna Perekonnaseisuametis, või pärast seda e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/synd kuue kuu jooksul pärast lapse sündi.

  Riiklikku sünnitoetust ja vanemahüvitisi maksab sotsiaalkindlustusamet. Sünni registreerimisele järgneva nädala jooksul edastatakse vastav info lapsevanematele e-kirjaga. Info on leitav ka sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest või sotsiaalkindlustusametist (Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, tel 16106). Lisainfo: - https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/perehuvitised2022

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Tulemuse saavutamiseks järgige ametniku soovitusi.

 • Tallinna Perekonnaseisuamet

  Nimetus Ühik Hind
  Sünni registreerimine väljaspool ametiruume Tallinnas üritus 120.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad