Hooldekodus elamise toetamine

Hooldekodu on inimesele, kellel tervise või hooldusvajaduse tõttu ei ole võimalik oma päriskodus hakkama saada ka lähedaste ja/või toetavate teenuste kaasabil. Hooldekodus on tagatud majutus, toitlustamine, turvalisus, vajalik hooldus, juhendamine ja abistamine igapäevaelu toimingutes, sotsiaalnõustamine ning aktiivsust tõstvad tegevused.

Kui inimene ise ning tema abikaasa, lapsed ja lapselapsed ei suuda teenuse eest täies ulatuses tasuda, tasub linn puudujääva summa tingimusel et inimene on registrijärgne Tallinna elanik. Teenust osutavad Tallinna linnale kuuluv Iru Hooldekodu ja teised Eesti hooldekodud.

 

 

 • Millest alustada

  Kui vajad teenuse eest tasumisel abi, esita elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus, milles põhjendad:

  1. teenuse vajaduse,
  2. nimetad asjaolud, mis tingivad pideva kõrvalabi, hooldamise, põetamise ja järelevalve vajaduse,
  3. selgitad, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument.

  Tulemus

  Hoolekandeosakonna juhataja või tema asetäitja teeb teenuse eest osalise tasumise otsuse ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet valib teenuse osutaja. Teenust vajav isik ja teenuse osutaja sõlmivad teenuse lepingu.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Iru Hooldekodu

  Nimetus Ühik Hind
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas Ööpäev 26.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik ööpäev 24.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik ööpäev 27.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas ööpäev 29.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 1-kohalises toas ööpäev 29.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 2-kohalises toas ööpäev 27.00 €
  Ööpäevaringne hooldus üks isik 3-4 kohalises toas ööpäev 25.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad