Hoovid korda toetus

2018. aastal on Tallinna linnas tegutseval korteriühistul, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja tegutsenud vähemalt 6 kuud, võimalik taotleda linnalt toetust õuealade heakorrastamiseks kuni 70% projekti maksumusest.

Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel järjestikusel aastal kokku, kusjuures toetust eraldatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite piires pärast objekti valmimist.

 

TEGEVUS, mille jaoks saab esitada taotluse

TEGEVUSE täpsem kirjeldus

1. Teeremont

Hoovi teekattes olevate aukude remont immutusmeetodil, väga halvas seisukorras teede katmine freesipuruga

2. Kõnnitee rajamine või remont

Kõnniteede ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade asemele, olemasoleva kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine

3. Sademeveeprobleemi lahendamine

Kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt

4. Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine

Olemasoleva haljasala murukatte korrastamine s.h madalamate alade täitmine mullaga või murumätastega, muru külvamine.

5. Kõrghaljastuse rajamine või parendamine

Kõrghaljastuse planeerimine lagedale platsile, väljalangenud puuistikute asendamine, olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine

6. Mängu- või spordiväljaku vms kasutamiseks avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine või parendamine

Mänguväljakul olemasolevate ronimispuude korrastamine, värvimine, uute ronimispuude paigaldamine, uue mänguväljaku rajamine, korvpalliplatsi rajamine ja korrastamine

7. Parkimisplatsi rajamine või parendamine

Olemasoleva parkimisplatsi asfaltkatte parandamine või uuendamine, parkimisplatsi rajamine või olemasoleva laiendamine, parkimiskohtade tähistamine, parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide paigaldamine

8. Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parenda­mine

Prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi rajamine või korrastamine

9. Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine

Tänavavalgustuse paigaldamine, olemasoleva tänavavalgustussüsteemi korrastamine

10. Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamine

Olemasoleva aia või muu piirde korrastamine, uue rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine

11. Hoovi inventari paigaldamine või korrastamine

Istepinkide paigaldamine, olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine

12. Korteriühistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühis­veevärgi ja ‑kanalisatsiooni vahelise liitumispunkti ümberehitamine

Järjestikku vee- ja kanalisatsiooniühendusega elamutele, mille vee- ja kanalisatsioonisüsteemil on ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga üks liitumispunkt, eraldi liitumispunktide rajamine kooskõlastatud projekti kohaselt

13. Abihoone rekonstruee­rimine või lammutamine

Hoovis asuva amortiseerunud kuuri rekonstrueerimine või lammutamine

14. Rattamaja rajamine

Jalgrataste turvaliseks hoidmiseks mõeldud rattamaja rajamine

15.Turvakaamerate paigaldamine

Turvakaamerate paigaldamine korteriühistu hooviala turvalisuse tagamiseks

16.Supergraafika (seinamaalingu) loomine

Hoovide ilmestamine supergraafikaga

 

 • Millest alustada

  Kui korteriühistul on kindel soov hoovi heakorrastada ning osa raha toetuse näol saada, siis ehitiste, pargi, haljastus- või puhkeala puhul korteriühistu peab:

  • taotlema projekteerimistingimused koostöös oma linnaosavalitsusega Tallinna Kommunaalameti projektide ja planeeringute menetlemise osakonnast. Linna maale rajatava objekti puhul projekteerimistingimused, ehitusloa taotluse ja kasutusloa taotluse, kui need on nõutavad, allkirjastab Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu (Vabaduse väljak 10 III korrus)
  • tellima projekteerijalt ehitusprojekti ja kooskõlastama selle nõutavate ametkondadega, milliseid kooskõlastusi on vaja, määratakse ära projekteerimistingimustega
  • esitama projekti Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ehitusloa taotlemiseks ( kui see on nõutav)
  • ehitusettevõtja peab ehitama vastavalt ehitusprojektile ja taotlema Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt kasutusloa (kui see on nõutav)
  • Ehitusluba kontrollitakse taotluse vastuvõtmisel. See tähendab, et taotluse esitamise hetkel peab ehitusluba või Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kirjalik nõusolek (kui see on vajalik ehitusseadustiku mõistes) olema taotlusega koos esitatavate dokumentide hulgas.
  • TAOTLEMISEKS VAJALIKUD BLANKETID

  Isikutuvastus

  Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikutunnistus või muu isikut tõendav dokument. Juhul, kui dokumendid toob linnaosavalitsusse taotleja esindaja, tuleb tal koos isikut tõendava dokumendiga esitada ka volikiri. Ka siis, kui korteriühistu esindaja ei ole kantud registrikaardile, tuleb tal esitada volikiri.

  Kuhu avaldus esitada

  Toetuse saamiseks vajalik allkirjastatud taotlus koos taotluse koosseisus olevate dokumentidega tuleb esitada asukohajärgsesse linnaosavalitsusse kahes eksemplaris (originaal ja koopia).

  Tulemus

  "Hoovid korda" toetuse taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine võib kesta kuni 40 tööpäeva, arvates taotluse esitamise tähtaja möödumisest.

  Otsuse tegemise kohta leiate rohkem informatsiooni siit

  Enne toetuse väljamaksmist kontrollitakse objekti vastavust taotlusele kohapeal ning seda, kas on tegemist toetuse kasutamisega selleks, mille jaoks seda küsiti. Kontrollimine viiakse läbi pärast seda, kui korrektsed kulutusi tõendavad dokumendid on linnaosavalitsusse esitatud.

  Linnaosavalitsuse järelevalve teostaja kontrollib kulutusi tõendavate dokumentide õigsust ning koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontrollakti, mille allkirjastavad järelevalve teostaja ja taotleja. Järelevalve teostajal on õigus teha toetuse saajale järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks ettekirjutus.

  Kommunaalamet kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud taotluses kavandatud tegevuste eest täielikku või osadena tasumist tõendavat kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumente.