Sissetulekust sõltuvad toetused

Hinne: 4.3 / 5

Sissetulekust sõltuvaid toetusi on võimalik saada väga erinevatel juhtudel: toimetuleku tagamiseks, tervise säilitamiseks, taastamiseks ja abivahendite soetamiseks, õnnetusjuhtumite ja muude erakorraliste juhtumite puhul.

Toetused määratakse reeglina inimesele/perekonnale, kelle netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (654 eurot) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast (523,20 eurot). Perekonna sissetulek arvestatakse taotlusele eelnenud kolme kuu keskmise netosissetuleku järgi. 

 

Näited toetusega hüvitatavatest kuludest:

 • toimetuleku tagamine
 • tervise säilitamine ja taastamine
 • abivahendite soetamine
 • õnnetusjuhtumid ja muud erakorralised juhtumid
 • lapse haridus, huvi- ja sporditegevus

Nende toetuste saamiseks tuleb taotlus esitada ühe kuu jooksul pärast kulutuste tegemist.

Lisaks on võimalik taotleda toetust:

 • lasterikastel peredel Eesti Vabariigi aastapäeval (kuni 39 eurot)
 • toimetulekutoetust saaval perel laste kooliminekul (mistahes klassi, va 1. klassi minekul) (kuni 32 eurot)

Toimetulekutoetust saava pere laste kooliminekutoetust saavad need pered, kes jooksval kalendriaastal on saanud vähemalt ühel korral toimetulekutoetust ning kelle lapsed õpivad ülharidus- või kutseõppeasutuses. Juhul, kui laps läheb esimesse klassi, nimetatud toetust ei maksta, sest tal on õigus ranitsatoetusele.

Nende toetuste saamiseks tuleb esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast Eesti Vabariigi sünnipäeva või kooli algust.

Toetuste maksimaalmäär: Sissetulekust sõltuvaid toetusi on võimalik täiskasvanul saada maksimaalselt 250 eurot ja lapsel 350 eurot kalendriaasta jooksul juhul, kui inimesel on õigus toetusele.

Näide: neljaliikmeline perekond palub kompenseerida retseptiravimeid summas 70 eurot. Antud perele saab 2022. aasta aprillis määrata toetust juhul, kui perekonna jaanuari-, veebruari- ja märtsi keskmine netosissetulek ei ole rohkem kui 2223,60 eurot. Perekonna abivajadust hinnatakse ja kui sissetulek on väiksem, siis kompenseeritakse retseptiravimeid osaliselt ehk kuni 70 eurot.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel tuleb üldjuhul esitada täiendavaid dokumente sissetulekute ja varalise seisu kohta, sh väljavõtteid pangakontodest, vara kasutamise lepinguid, eelneva kuu kuludokumente tehtud kulutuste kohta, mille osas soovitakse toetust taotleda, eluasemekulusid tõendavaid dokumente ja vajadusel ka muid dokumente. Täiendavate küsimustega ja toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole.

 

 • Pöördu elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Isikutuvastus

  Kaasa võta isikut tõendav dokument ning kõigi samal aadressil elavate isikute sissetulekut tõendavad dokumendid.

  Kuhu avaldus esitada

  Esita taotlus elukohajärgsesse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Toetus määratakse kümne tööpäeva jooksul alates vajalike dokumentide esitamise päevast. Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest kirjalikult viie tööpäeva jooksul.

  Toetus kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast toetuse määramise otsuse tegemist taotleja pangakontole.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad