Kasutusluba

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  Nimetus Ühik Hind empty
  Tasuliste teenuste eest maksmine - Maksa
  Riigilõiv - ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 4) Kord 8.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 3) Kord 9.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 1) Kord 64.00 €
  Riigilõiv - ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba üksikelamu,suvila,aiamaja või taluhoone püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks (Riigilõivuseadus § 330 lg 2) Kord 32.00 €
  Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine ( Riigilõivuseadus §331) Kord 60.00 €
  Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse § 331) Kord 30.00 €
  Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseaduse §331) Kord 60.00 €
  Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §331) Kord 30.00 €
  Riigi eriplaneeringu alusel ehitatava ehitise kasutusloa laotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus §215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv- avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamine (Riigilõivuseadus § 215) Kord 60.00 €
  Riigilõiv - eelnevalt nimetamata ehitiste kastusloa taotluse läbivaatamise eest (Riigilõivuseadus § 330 lg 5) Kord 64.00 €
 • Osutajad   Osutamiskohad