Kinnisasjaga seotud maatoimingud (jagamine, ühendamine, piiride muutmine)

 • Millest alustada

  Maakorralduslike tööde menetlemise kord, kehtestatud detailplaneeringu või kooskõlastatud maakorralduskava alusel.

  Maakorralduslike toimingute menetlemine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (edaspidi amet) toimub digitaalselt. Maakorraldustöö taotlus ja maakorralduskava esitatakse ametile elektrooniliselt aadressile maakorraldus@tallinnlv.ee . Esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud ja vormistatud tavakasutuses olevates failiformaatides nagu pdf, doc, rtf vms.

  Maakorralduslike tööde teostajaks on vastavat litsentsi omav isik/ettevõte, kes teostab kõik toimingud tellija/omaniku volituse alusel ning esitab andmed kooskõlastamiseks ja registreerimiseks ametile ja maakatastrile.

  Maakorraldustoimingud on võimalik läbi viia kehtestatud detailplaneeringu alusel. Detailplaneeringu koostamise kohustuseta alal aga kinnisaja omaniku taotluse alusel.

  Detailplaneeringu alusel läbiviidava maakorraldusliku toimingu õiguslikuks aluseks on kehtestatud detailplaneering ja menetlust alustatakse kinnisasja omaniku avalduse alusel.

  Kinnisasjal läbiviidavaks maakorraldustoimingu, katastrimõõdistamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise menetluse alustamiseks on vajalik ametile esitada vormikohane avaldus.

  Kuni uue e-katastri käivitumiseni tuleb maakorraldustoimingu tellijal või volitatud isikul esitada avaldus ametile vastavalt Katastriüksuse moodustamise korra §10 lg 3-s toodud vorminõuetele.

  Kehtestatud detailplaneeringu ja uute moodustatavate katastriüksuste aadressid kooskõlastab

  Ruth Asula (ruth.asula@tallinnlv.ee , tel 6404357).

  Maakorraldustööde läbiviijal tuleb TLPA-le kooskõlastamiseks esitada vorminõuetele vastav maakorralduskava, kus on arusaadavalt ära toodud teostatava maakorraldustoimingu nimetus, asukoht (kinnisasjade aadressid), kehtivad kinnisasjade piirid, uute moodustatavate katastriüksuste piirid ja pindalad, koostaja ja koostamise kuupäev. Andmed esitada maakorraldus@tallinnlv.ee või karin.remmelgas@tallinnlv.ee

  Enne Tallinna Linnavalitsuse korralduse eelnõu koostamist tuleb TLPA-le esitada moodustatavate uute katastriüksuste tekstifailid ja piiriprotokollid. Vajadusel tuleb esitada täiendavad maakorralduslike toimingutega seotud materjalid nagu mõõdistustööde seletuskiri, jõustunud kohtuotsused vms. Andmed esitada maakorraldus@tallinnlv.ee või jaak.limbo@tallinnlv.ee

  Katastrimõõdistamise hübriidtoimikusse lisatavad paberdokumendid on võimalik tuua TLPA-sse Vabaduse väljak 7 tuba 332 eelnevalt kokku leppides telefonil 6404358.

  Menetluse käigus Tallinna linna poolt vormistavate dokumentide ja menetluse kulgemisega seotud küsimustega pöörduda maainfosüsteemi vanemspetsialisti Karin Remmelga poole (karin.remmelgas@tallinnlv.ee tel. 6404358)

  Maakorralduslike ja kinnisasja piiridega seotud küsimustega pöörduda maakorraldaja Jaak Limbo poole jaak.limbo@tallinnlv.ee tel. 6404338)

  Kuhu avaldus esitada

  Saatke avaldus digi-allkirjastatult e-mailiga aadressil Karin.Remmelgas@tallinnlv.ee või maakorraldus@tallinnlv.ee

  Tulemus

  Maakatastris registreeritud ja kinnistusraamatusse kantud uus katastriüksus.

  Küsimuste korral pöörduge:

  Tallinna Linnaplaneerimise Amet

  • E

   (14:00 - 17:00)

  • N

   (09:00 - 12:00)

 • Osutajad   Osutamiskohad