Kinnisasjale isikliku kasutusõiguse või reaalservituudi seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse kehtestamiseks

Linna kinnisasjale projekteeritud tehnovõrgu (nt vee-, kanalisatsiooni-, kaugkütte-, gaasi-, elektri- või sidevõrk) ehitamiseks tuleb tehnovõrgu omanikul taotleda sellele kinnisasjale:

 •         isikliku kasutusõiguse või
 •         reaalservituudi seadmist.

Taotlus tuleb esitada pärast ehitusloa ja enne kasutusloa väljastamist.

Isikliku kasutusõiguse ja servituudi seadmise täpsed tingimused on esitatud määruses.

Linn sõlmib tehnovõrgu omanikuga:

 •         isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu (seatakse tehnovõrgu omaniku kasuks) või
 •         servituudi seadmise lepingu kinnisasja igakordse omaniku kasuks (sõlmitakse kahe kinnisasja omaniku vahel).

Tehnovõrgu omaniku kasuks seatakse isiklik kasutusõigus linna maal kuni liitumispunktini. Kinnisasja omaniku kasuks seatakse isiklik kasutusõigus või reaalservituut liitumispunktist kuni kinnisasja piirini.

 

 • Millest alustada

  Laadi alla ja täida taotlus.

  Taotlusele lisa:

  1. kasutusõiguse ala skeemid (Vaata ka nõudeid skeemile)
  2. tehnovõrkude asendiplaan
  3. ehitusprojekti kooskõlastuste koondtabel
  4. esindaja volikiri (vajadusel)

  Lisateave

  Üldteavet saab telefonil 640 4500

   

  Kuhu avaldus esitada

  Digiallkirjastatud taotlus ja lisadokumendid saada e-posti aadressil linnavaraamet@tallinnlv.ee.

  Tulemus

  Taotluse kohta tehakse otsus kuu aja jooksul:

  •      isikliku kasutusõiguse seadmine otsustatakse Tallinna Linnavaraameti juhataja käskkirjaga
  •      reaalservituudi seadmine otsustatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega

  Haldusakt edastatakse elektrooniliselt taotlejale viitega linnavaraameti juristile, kellega leppida kokku notari aeg asjaõiguslepingu sõlmimiseks.

  Kui taotlus jäetakse rahuldamata, teavitab linnavaraamet selle põhjustest taotlejat kirjalikult.

  Tallinna Linnavaraamet

 • Osutajad   Osutamiskohad