Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele on lapse hooldusõigust omava isiku, sh eestkostja või lapse perekonnas hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja.

Õigus saada lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks. Raske ja sügava puudega lapsele osutatava lapsehoiuteenuse eest hüvitatavaks piirmääraks on 2018. aastal 402 eurot lapse kohta.

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsus sotsiaalhoolekande osakonda teenuse eest vastutavale sotsiaaltöötajale. Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi.

Linnosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaaltöötajal on õigus peale taotluse esitamist küsida taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat täiendavat infot.

Palun Teil olla valmis järgmiste dokumentide esitamiseks:

1) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;

2) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
3) Eesti Töötukaasa otsuse koopia üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise kohta;

4) SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;
5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

Teenusele suunamise otsuse teeb linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või juhataja asetäitja 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

Positiivse otsuse korral sõlmib raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond lapsehoiuteenusele õigustatud isiku hooldusõigust omava isikuga või hooldajaga ning lapsehoiuteenuse osutajaga teenuse osutamiseks vajaliku halduslepingu.

 • Millest alustada

  Leia raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust osutav teenuse osutaja ja lepi kokku teenuse osutamise tingimustes. Lapsehoiuteenuse osutaja leidmisel on abiks majandustegevuse register, vajadusel võid sobiva teenuseosutaja ledimseks konsulteerida ka linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust koordineeriva sotsiaaltöötajaga.

  Esita taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda. Raske ja sügava puudega laste puhul hindab lapse elukohajärgse linnaosvalitsuses teenuse eest vastutav sotsiaaltöötaja lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Ole valmis, et sotsiaaltöötaja võib su käest küsida otsuse tegemiseks lapse kohta täiendavaid dokumente või lapse kohta muud vajalikku infot.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Isikutuvastus

  Kaasa võtke enda isikut tõendav dokument.

  Kuhu avaldus esitada

  Esitage taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas teenuse eest vastutavale sotsiaaltöötajale.

  Ole valmis esitama sotsiaaltöötajale lapse kohta täiendavalt järgmisi dokumente:

  1. Sotsiaalkindlustusameti otuse koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2. lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
  3. Eesti Töötukassa otsuse koopia (üle 16-aastaste laste puhul) töövõime hindamise kohta;
  4. SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;
  5. Sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 130 lõikes 3 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

  Kümne (10) tööpäeva jooksul taotluse ja nõutud dokumentide esitamisest tehakse otsus teenuse osutamise kohta. Positiivse otsuse korral sõlmitakse haldusleping teenuse osutaja, teenuse taotleja ja linnaosavalitsuse vahel.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu lapsehoiuteenuse osutamiseks eeldusel, et:

  1. raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele linnaosavalitsusele on esitatud kõik sotsiaaltöötaja poolt otuse tegemiseks küsitud täiendavad dokumendid;
  2. raske või sügava puudega lapsele ei ole sama kalendriaasta jooksul juba osutatud lapsehoiuteenust maksimaalse maksumuse (st 402 eurot) ulatuses.
  3. raske ja sügava puudega lapsele ei osutata lapsehoiuteenuse osutamisega samal ajal teisi hooldamist tagavaid sotsiaalteenuseid (nt raske ja sügava puudega lapse hoiukoduteenus, tugiisikuteenus).

  Lepingu kohaselt esitatud arvete alusel maksab linnaosavalitsus teenuse osutajale teenuse lepingus kokkulepitud ulatuses (2017. aastal maksimaalselt 402 eurot kalendriaastas).

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Isik, kes leiab, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide linnaosa valitsuse kaudu Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

 • Osutajad   Osutamiskohad