Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsehoiuteenus toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab sel ajal lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Samuti on lapsehoiuteenuse eesmärgiks võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tegevustega (nt töö otsimine, koolitustel osalemine, puhkamine jms).

Lapsevanema asemel tegeleb lapsega väljaõppinud (tegevusloaga) lapsehoidja.

Hea teada

Lapsehoiuteenuse rahastuseks on olenevalt teenuse mahust mitu võimalust (toetus- ja tasandusfond ning Euroopa Sotsiaalfond koos või eraldi). Selle kohta jagab perele täpsemat infot LOV spetsialist, kes viib läbi hindamist pere abivajaduse väljaselgitamiseks ning teenusele suunamisel määrab teenuse finantseerimise allikad.

 • Lapsehoiuteenust on kokkuleppel teenuseosutajaga võimalik kasutada kas teenuseosutaja juures või lapse kodus.
 • Lapsehoiuteenust rahastatakse kuni 18-aastastele raske ja sügava puudega lastele teenusele suunamise otsuse tähtajani.
 • Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase kui ka päevase teenusena. Teenust on võimalik kasutada ka tundide arvestuses. Ööpäevane teenus võib sobida vanemate puhkusel või lähetusel viibimise ajaks.
 • Lapsehoiuteenust ei ole võimalik saada ootamatult tekkinud teenuse vajaduse korral, sest teenuse taotlemise ning lepingu sõlmimise protsess võtab aega mõned nädalad.
 • Millest alustada

  Pöördu lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse poole. Suhtluses spetsialistiga selgitatakse välja milline on pere abivajadus ning kui üheks abimeetmeks on hinnatud lapsehoiuteenus, otsustatakse ühiselt, millise teenuseosutaja juures võiks teenust kasutada ning sellest lähtuvalt võib spetsialist paluda esitada vastava taotluse.
  Esita kirjalik taotlus lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

  Vabas vormis kirjalik taotlus peab sisaldama:

  1. taotleja nime, isikukoodi, elukohta ja kontaktandmeid;
  2. taotleja esindaja kontaktandmeid;
  3. taotletava teenuse nimetust;
  4. teenusevajaduse põhjendust: nimetage asjaolud, miks taotleja vajab lapsehoiuteenust, miks ei ole abivajadust võimalik katta teiste sotsiaalteenuste või abi osutamisega;
  5. taotluse esitamise kuupäeva ja allkirja.

  Ole valmis esitama lastekaitse- või sotsiaaltöötajale lapse kohta täiendavalt järgmisi dokumente:

  1. Sotsiaalkindlustusameti otuse koopia puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  2. lapse rehabilitatsiooniplaani koopia (selle olemasolul);
  3. Eesti Töötukassa otsuse koopia (üle 16-aastaste laste puhul) töövõime hindamise kohta;
  4. SA Innove Rajaleidja keskuse maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovituse koopia;

  Lastekaitse- või sotsiaaltöötaja hindab lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi. Ole valmis, et lastekaitse- või sotsiaaltöötaja võib su käest küsida otsuse tegemiseks lapse kohta täiendavaid dokumente või lapse kohta muud vajalikku infot.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

  Tulemus

  10 tööpäeva jooksul taotluse ja nõutud dokumentide esitamisest tehakse otsus teenuse osutamise kohta. Positiivse otsuse korral sõlmitakse haldusleping teenuse osutaja, teenuse taotleja ja linnaosa valitsuse vahel.

 • Osutajad   Osutamiskohad