Lapsehoiutoetus

Hinne: 3.7 / 5

Lapsehoiutoetus on lapsevanematele abiks ajal, kui vanemahüvitis on lõppenud, laps ei käi veel munitsipaallasteaias ja pere kasutab lapsehoiuteenust. 

Lapsehoiutoetuse saamiseks peavad olema täidetud kõik järgmised eeldused:

 • Lapsehoiuteenuse osutajal on tegevusluba.
 • Lapsevanema või lapse eestkostja rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinn 
 • Lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tallinn.
 • Vanemahüvitise maksmine lapse eest on lõppenud.
 • Laps ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja. 

Lapsehoiutoetus hõlmab:

 • lapsehoiuteenuse hüvitist
 • täiendavat hüvitist haridusliku erivajadusega lapse korral ning teise või enama lapse eest
 • toidukuluhüvitist

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse järgmiselt:

 1. 100% hüvitise määrast (ehk 200 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud 300 eurot või rohkem
 2. 50% hüvitise määrast (ehk 100 eurot), kui teenuse eest on kuus tasutud konkreetsel  200 - 300 eurot

Kui kuus on teenuse eest tasutud summas, mis jääb alla 200 euro, siis toetust ei maksta.

Täiendavat hüvitist makstakse:

 •        munitsipaallasteaia kohatasuga võrdne summa haridusliku erivajadusega lapse vanemale, eestkostjale või hooldusperele, kui laps kasutab lapsehoiuteenust koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel
 •           juhul, kui peres on mitu lapsehoiuteenust kasutavat last

Teise või enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest makstava täiendava hüvitise suurus on 71,25 € ja see lisandub senisele toetusele.

 • Kui ühe lapse puhul oleks hüvitis 200 €, siis juhul, kui tegu on pere teise või enama lasteaias või lapsehoius käiva lapsega, on toetuse suurus 200,00 € + 71,25 € = 271,25 €
 • Kui ühe lapse puhul oleks hüvitis 100 €, siis juhul, kui tegu on pere teise või enama lasteaias või lapsehoius käiva lapsega, on toetuse suurus 100,00 € + 71,25 = 171,25 €.

Lapsevanemal on õigus saada lapsehoiuteenust kasutava lapse eest täiendavat hüvitist, kui peres on mitu munitsipaal- või eralasteaias või lapsehoius käivat last.

Näide 1. Peres on 4-aastane laps A, kes käib lasteaias, ning 2-aastane laps B, kes käib lapsehoius. Lapsevanem saab lapse B jaoks täiendavat hüvitist 71,25 € kuus.
Näide 2. Peres on 4-aastane laps C, kes ei käi lasteaias ega lapsehoius, ning 2-aastane laps D, kes käib lapsehoius. Lapsevanem täiendavat hüvitist ei saa.
Näide 3. Peres on 2,5-aastane laps E ja 1,5-aastane laps F, kes käivad mõlemad lapsehoius. Lapsevanem saab lapse F jaoks täiendavat hüvitist 71,25 € kuus.

Toidukuluhüvitist makstakse:

 • alla 3-aastaste laste puhul kuni 1,8 eurot päeva kohta 
 • 3-aastase ja vanema lapse puhul kuni 2 eurot päeva kohta

Lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks tuleb kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud esitada elukohajärgsele linnaosavalitsusele:

 •         taotlus (haridusliku erivajadusega lapse korral teeb taotleja taotlusesse asjakohase märke)
 •         lapsehoiuteenuse arve ja maksekorraldus
 •         haridusliku erivajadusega lapse korral nõustamiskomisjoni otsuse koopia

Toidukuluhüvitise saamiseks peab lapsevanem esitama järgmise teabe:

 •         mitu päeva laps lapsehoius sõi
 •         kui suur oli toidu hind päeva kohta
 •         kui palju lapsevanem kuus maksis

Lapsehoiuteenuse hüvitise, toidukuluhüvitise ja täiendava hüvitise saamiseks tuleb esitada üks taotlus.

Pane tähele! Kui peres ei ole lasteaias käivaid lapsi, kuid pere mitu last käivad lapsehoius, määratakse lisatoetus teise või enama lapsehoius käiva lapse eest automaatselt. Kui peres on aga ka lasteaias käivaid lapsi, tuleb taotluses märkida lasteaias käiva lapse andmed. Kui lasteaias käib mitu last, piisab ühe lasteaias käiva lapse andmete märkimisest ning seejärel määratakse täiendav hüvitis kõigile lapsehoius käivatele lastele (eeldusel, et lapsehoius käivad lapsed on nooremad kui lasteaias käivad lapsed).

 

 • Esita lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik vormikohane taotlus. Taotlusvorm ja linnaosa spetsialistide kontaktid on leitavad parempoolsest menüüst.

  Isikutuvastus

  Digiallkirjasta taotlus.

  Kuhu avaldus esitada

  Saada taotlus linnaosavalitsuse spetsialistile e-posti teel.

  Tulemus

  Otsus hüvitise maksmise kohta tehakse kümne tööpäeva jooksul alates päevast, kui on saadud hüvitise taotlemiseks vajalik viimane dokument. Hüvitis kantakse üle taotluses nimetatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates hüvitise määramise otsuse tegemisest.

  Kui taotlust ei rahuldata, siis saadetakse sulle põhjendatud otsus viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda:

  Kui leiad, et otsusega või haldusmenetluse käigus on rikutud sinu õigusi või piiratud sinu vabadusi, võid esitada linnaosavalitsuse kaudu vaide Tallinna linnavalitsusele või kaebuse halduskohtule.

  Kontaktinfo nägemiseks vali nimekirjast asutus:

 • Osutajad   Osutamiskohad